Sökning: "deconstruction"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet deconstruction.

 1. 1. Terminal Messiah: The Apotheosis of Artificial Intelligence in William Gibson’s Sprawl Trilogy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Talia Velez; [2018]
  Nyckelord :literature; cyberpunk; postmodern; deconstruction; English; William Gibson;

  Sammanfattning : This paper is an examination of the relationship between humans and Artificial Intelligence in William Gibson’s Sprawl trilogy. Belonging to the cyberpunk genre, William Gibson’s trilogy allows his readers to explore the dwindling boundaries between humanity and technology, and the ways in which technology can both liberate and entrap the world. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetiseringen av migration i svensk media : Konstruktionen av ett hot

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Söderstedt; [2018]
  Nyckelord :Discourse theory; Postcolonialism; Securitization; Securitization of immigration; Social constructivism; Discourse analysis; Morocco; unaccompanied refugees; deconstruction;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate a medial construction of securitization. It aims to comprehend the way a discourse of securitization is constructed and in what sense a certain group of immigrants are constructed as an existential threat within it. LÄS MER

 3. 3. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Angelika Brännlund; [2018]
  Nyckelord :feminist poststructuralism; art and creation; gender; gender discourse; discourse analysis; positioning; subjectivity; deconstruction; pre-school teacher; pre-school; interview study; poststrukturell feminism; bildskapande; genus; genusdiskurs; diskursanalys; positionering; subjektivitet; dekonstruering; pedagogroll; förskola; intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstereotypa mönster tas tillvara inom bildskapande? Metoden har utgått från en intervjustudie vilket inneburit intervjuer av sju pedagoger som arbetar inom förskolan. LÄS MER

 4. 4. Exkludering eller inkludering? : En kritisk studie av svenska ämnesord i Libris ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Christine Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Kunskapsorganisation; Ämnesord; Radikal katalogisering; Dekonstruktionsteori; Intersektionalitet; HBTQ; Rasifiering;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how the assignment of subject headings, from the Swedish subject headings list, in the Swedish national catalog Libris relates to works of marginalized groups from an intersectional perspective. The marginalized groups represented in this study are LGBTQ as well as racified. LÄS MER

 5. 5. Design of high-throughput assays for the analysis of plant cell wall polysaccharides

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ellinor Johnsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plant cell walls contain a wide range of valuable polysaccharides possible to exploit for various purposes. To profile the diverse polysaccharides of plants, high-throughput, rapid and sustainable analytical methods are required. Currently, there are few methods designed for this purpose. LÄS MER