Sökning: "deep understanding"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade orden deep understanding.

 1. 1. Cyberattacker - unika fall eller en möjlighet till lärande? : En kvalitativ fallstudie av den nationella hanteringen av cyberattacker inom Sverige

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Olivia Malmström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decades the world has become more and more digitalized which has led to a new kind of threat, known as cyberattacks. The statistics show that the amount of attacks are increasing every year even though the increasing experience should help to contain the threat. LÄS MER

 2. 2. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Artificial Intelligence (AI) on CRM and Role of Marketing Managers

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tahir Iqbal; Md Nazmul Khan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background- Emergence of artificial intelligence (AI) has transformed the dynamics of the business world. AI tools are changing the way marketers used to do business and these changes are so profound that it has become difficult for marketing managers to overlook the importance of investing in and adopting AI as an integral part of the marketing function. LÄS MER

 4. 4. A training material for Upper-secondary school teachers in mathematics in their endeavours to effectively communicate with students on the autistic spectrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Armin Massoumzadeh; [2021]
  Nyckelord :ASD; i.e. Autism spectrum disorder; implicit explicit preconceptions; introductory material; Autismspektrumtillstånd; implicita explicita förväntningar; fortbildningsmaterial;

  Sammanfattning : En analys av en studie gjord av Lorenz och Heinitz (2014) på autistiska personers uppfattning om sig själva, sina förmågor och behov och en kartläggningsrapport av Specialpedagogiska skolmyndigheten från 2013 har belyst hur det hos dessa individer finns en potential långt utöver det normala. Skolmyndigheten (2013) rapporterar om att lärare saknar verktyg för att förstå elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, framförallt vid autismspektrumtillstånd där sådana verktyg ofta behöver vara individanpassade och därför varierar från elev till elev. LÄS MER

 5. 5. Att göra sig trovärdig som HBTQI-person i svensk asylrätt : En queerteoretisk granskning av Migrationsverkets och migrationsdomstolens trovärdighetsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Annie Palm; [2021]
  Nyckelord :HBTQI; Migrationsverket; migrationsdomstolen; trovärdighetsbedömning; trovärdighet; queerteori; asylutredning; asylrätt; asyl;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze and derive a more profound understanding on how the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm determine the credibility of LGBTQI-persons applying for asylum in Sweden. Through a qualitative content analysis of nine cases where decisions from both the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm are used, this study aims to determine what is required from LGBTQI asylum seekers to prove their reliability and credibility. LÄS MER