Sökning: "defibulation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet defibulation.

  1. 1. Kvinnlig könsstympning - En litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning och kvinnornas erfarenheter av defibulation och klitorisrekonstruktion

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Ina Edvardsson; [2020-08-14]
    Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; FGM C; kvinnors erfarenheter; defibulation; klitorisrekonstruktion; Female genital mutilation; FGM C; women´s experiences; defibulation; clitoral reconstruction;

    Sammanfattning : Background: Female genital mutilation (FGM/C) is a global public health problem that violates the human rights, as stated in the Universal Declaration of human rights by the United Nations. Despite the major health problems that occurs as a consequence of FGM/C is the area sparsely researched. LÄS MER