Sökning: "definition av arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 999 uppsatser innehållade orden definition av arbete.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Börjar man tänka på det så har man ett tungt ansvar : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Haugen; [2022]
  Nyckelord :Inclusion; Preschool; Relational perspective; Inkludering; Förskola; Relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to knowledge about inclusion in preschool from the perspective of preschool teachers by making it visible how preschool teachers view their work to include all children in preschool, regardless of the children's conditions or needs. Qualitative interviews have been used as a research method and six interviews have been conducted with working preschool teachers. LÄS MER

 3. 3. Gräsrotsbyråkrati - en biståndshandläggares vardag : Konsten och svårigheten att navigera mellan tolkning av begrepp, lagar och resurser och de äldres bästa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Bull; Jeanette Berg; [2022]
  Nyckelord :elderly; social work; need assessment; autonomy; case manager; living standards; swedish social politics; assistance officer; municipal elderly care; self-government; socialt arbete; systemteori; kommunalt självstyre; skälig levnadsnivå; biståndshandläggare; behovsbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om biståndshandläggare inom äldreomsorg upplever att kommunens egna riktlinjer försvårar deras möjligheter att följa aktuell lagstiftning och nationella regelverk, samt i vilken mån detta kan skapa hinder för uppfyllandet av en skälig levnadsnivå. I studien har fyra biståndshandläggare blivit intervjuade från två olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Teknik, engelska och hållbar utveckling : En kvalitativ studie hur hållbar utveckling framträder i ämnena teknik och engelska i läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Magnus Disebäck; Almina Alkhaldi; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Curriculum analysis; Technics; English; Hållbar utveckling; Läroplansanalys; Teknik; Engelska; Agenda 2030; Undervisning;

  Sammanfattning : Currently the Education for sustainable development practices obtain a critical spot in Swedish education, owing to its prominent position in international educational policy. This qualitative analysis, based on the Pragmatism Theory, aims in the first place to investigate in what way Agenda 2030 relate to the Swedish curriculum, and how it has changed between Lgr 11 and Lgr 22. LÄS MER

 5. 5. Rätt skatt på rätt plats - En undersökning när hemarbete skapar ett fast driftställe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder när en person som arbetar hemifrån i Sverige men är anställd på ett bolag beläget utomlands kan medföra att ett fast driftställe uppstår. Mer specifikt undersöks det när hemarbete kan skapa ett fast driftställe vid tillämpningen av OECD:s modellavtal i den nationella rätten. LÄS MER