Sökning: "definition av en grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden definition av en grupp.

 1. 1. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 2. 2. Begreppet 'klimatflykting'- en undersökning av de doktrinära ståndpunkterna av begreppets definition och betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Lu; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; internationell flyktingrätt; klimatflykt; klimatflykting; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sambandet mellan klimatförändringarna och tvångsmigration är ett relativt nytt, men väl utforskat område inom den juridiska forskningen. I nuläget finns det inga folkrättsliga bestämmelser som reglerar sambandet, trots att verkningarna av klimatförändringarna förväntas driva, och har drivit, ett stort antal människor på flykt. LÄS MER

 3. 3. En samtida diskurs om fenomenet särskilt begåvade elever : Kritisk analys av artiklar i lärarfackliga tidskrifter

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Granberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra den bild som lärarfackförbunden genom sina tidskrifter bidrar till att ge lärare om fenomenet särskilt begåvade elever och deras lärande. Jag avser även synliggöra hur lärares kompetens relativt fenomenet särskilt begåvade elever skrivs fram. LÄS MER

 4. 4. Individers erfarenheter av återhämtning vid ätstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Karla Härdin; Ann Minicz Hägglund; [2021]
  Nyckelord :Experience; Individuals; Recovery; Eating disorder; Erfarenheter; Individer; Återhämtning; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Background: Two hundred thousand individuals suffer from eating disorders at some point in their lives, but the hidden statistics are large as many of the victims never seek care. Eating disorders are a public health problem and a group of diseases that are psychiatric where the focus is on food intake and body. LÄS MER

 5. 5. Läsinlärning: : Pedagogers arbete med läslust i grundskolans tidiga år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Julia Labba; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Inlärning; Läsinlärning; Reading Motivation;

  Sammanfattning : Som grund för det livslånga lärandet men också tillägnandet av kunskaper i skolan finns läsförmåga. Läsinlärning grundas på fyra faktorer där läslust ses som en betydelsefull faktor. Studiens syfte var att undersöka pedagogers uppfattningar av att använda sig av läslust som en faktor vid läsinlärning i grundskolans tidiga år. LÄS MER