Sökning: "definition av uppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden definition av uppfattning.

 1. 1. Lärares normativa uppfattningar kring allsidighet och saklighet – En diskursanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Månsson; [2019]
  Nyckelord :allsidighet; diskursanalys; fostran; gymnasiet; neutralitet; nyansering; saklighet; samhällskunskap; objektivitet; värdegrund;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har undersökt vilka normativa uppfattningar samhällskunskapslärare på gymnasiet har gällande allsidighet och saklighet i undervisningen, samt hur de upplever detta i sin undervisningspraktik. Empirin resultatet baseras på har samlats in genom tre intervjuer med semistrukturerad intervjudesign. LÄS MER

 2. 2. Demokratiteoretiska ideal av politiskt deltagande synliggörs i undervisningen : En kvalitativ studie om lärares utsagor om politiskt deltagande i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Filip Dibéus; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskap; politiskt deltagande; demokrati; undervisning;

  Sammanfattning : The forms of political participation is changing and the number of members of political parties and organizations decreases and even faster in youth assossiations. Though studies show that the political interest among youths are high and that they participate politically in other ways. LÄS MER

 3. 3. ”Men det tog jag inte riktigt på allvar, för det var ju ett barn!” : En kvalitativ studie om hot och våld mot socionomer på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tyra Katarina Petersson; Lennart Wiklander; [2019]
  Nyckelord :HVB-hem; Hot; Våld; Socionom; Perspektivanalys; Normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie har varit att undersöka förekomsten av hot och våld mot socionomer verksamma inom HVB-hem och den enskilda socionomens uppfattning om vad hot och våld är. Samtidigt har vi velat synliggöra vem som bär ansvaret för uppkomsten av hot och våld, enligt den enskilda socionomen, samt vilka behov den enskilde socionomen anser sig behöva för att kunna hantera detta. LÄS MER

 4. 4. Maxat med hållbarhetskommunikation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elias Mannberg; Sara Andurén; [2019]
  Nyckelord :sustainability communication; CSR; credibility; cognitive dissonance; consumer behavior; digital media; environment; strategic communication; hållbarhetskommunikation; trovärdighet; kognitiv dissonans; konsumentbeteende; digitala medier; miljö; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research aims to increase the understanding of how the young consumer receives, interprets and argues about sustainability communication. The study is based on a social constructionist perspective and considers the communicative processes expressed by the consumer in a specific case. LÄS MER

 5. 5. Lean – En utveckling från produktion till välfärd och service : En litteraturstudie av hur Lean utvecklats från produktion till välfärds- och servicebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Erik Falenius; Mikael Jarl; [2019]
  Nyckelord :Lean; healthcare; service; Toyota Production System; Lean; healthcare; service; Toyota Production System;

  Sammanfattning : This study consists of two studies around Lean. The studies are limited to two databases and three different sectors, the industry sector where Lean originated from, and the welfare and service sectors. The first study is a quantitative pilot study on published articles. LÄS MER