Sökning: "definition av uppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden definition av uppfattning.

 1. 1. Arbetsterapeuters uppfattning om begreppet aktivitetsbalans - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Björling; Emma Seldert; [2020-06-09]
  Nyckelord :Concept development; Health and well-being; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en stark koppling mellan obalans i vardagsaktiviteter och stressrelaterad psykisk ohälsa. Med hjälp av interventioner baserade på det arbetsterapeutiska begreppet aktivitetsbalans kan människor med stressrelaterad psykisk ohälsa få hjälp att uppnå välmående och välbefinnande i vardagen. LÄS MER

 2. 2. "Vi googlade begreppet genus, då vi inte hade någon direkt uppfattning kring vad det innebär" : En kvalitativ studie om hur förskollärare konstruerar genus i Tornedalen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lydia Granvik; Amanda Niemi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera hur förskollärare i Tornedalen konstruerar genus i förskolan. Studien är av kvalitativ karaktär med utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet. Datainsamling till studien har skett genom skriftliga intervjuer med 13 förskollärare som är verksamma inom yrket i Tornedalen. LÄS MER

 3. 3. Psykodynamiskt orienterade psykoterapeuters uppfattningar om egenterapins betydelse för professionsutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anette Ulfhager; [2020]
  Nyckelord :Psykodynamisk; Psykoterapeut; Egenterapi; Professionsutveckling; Kvalitet.;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige har en debatt om egenterapin som obligatoriskt moment i psykoterapeututbildningen växt fram, där delade meningar finns kring egenterapins betydelse för den professionella utvecklingen. Trots att det undersökts i en mängd studier visar översiktsstudier genomgående en otydlighet i definitionen kring såväl terapi som yrkeserfarenhet och dess betydelse för den professionella utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Thi Xuan Loi Dang; Samuel Huntley; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; underutnyttjade resurser; samlokalisering; samnyttjande; kommersiella fastigheter; multifunktionella byggnader; coworking; flexibilitet; befintliga byggnader; Sharing economy; underutilized resources; co-location; shared-use; commercial real estate; multifunctional buildings; flexibility; existing buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the current status of shared space use. Furthermore, this thesis also aimed to investigate the potential and challenges related to sharing economy in the real estate sector. The thesis focused mainly on existing buildings in Sweden. The aim was to answer the following two research questions: 1. LÄS MER

 5. 5. Den retoriska modernisten : T.S. Eliots objektiva korrelat som retoriskt begrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Helena Bjurbom; [2020]
  Nyckelord :T.S. Eliot; objective correlative; rhetoric; modernism; T.S. Eliot; objektiva korrelat; retorik; retorisk kommunikationsmodell; doxa; auditorium; modernism;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en retoriskt studie av T.S. Eliots begrepp objektiva korrelat; ett litterärt begrepp som, enligt Eliot, var det konstfulla sättet att framställa känslor på. LÄS MER