Sökning: "definition begreppet äldre personer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden definition begreppet äldre personer.

 1. 1. Vem är personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning? - En studie i räckvidden för definitionen av (gemensamt) personuppgiftsansvarig.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kimmy Ränzlöw; [2019]
  Nyckelord :dataskyddsförordningen; förordning 2016 679; GDPR; General Data Protection Regulation; dataskyddsdirektivet; direktiv 95 46 EG; personuppgiftsansvarig; bestämmer; ändamål; medel; registeransvarig; gemensamt; personuppgifter; behandling; register; personuppgiftsbiträde; tjänstelevererande; mellanhand; mottagare; tredje part; controller; processor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning För ganska exakt ett år sedan, den 25 maj 2018, började dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), allmänt känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, tillämpas i hela EU. Förordningen kom inte som någon överraskning utan har varit i kraft sedan den 25 maj 2016 och är baserad på det äldre dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, som varit gällande från 1995 och implementerad i svensk lagstiftning sedan 1998 genom personuppgiftslagen (1998:204). LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. Allmänhetsbegreppet i upphovsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Zabielski; [2012]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; allmänheten; informationsföreläggande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättighetsinnehavaren till ett upphovsrättsskyddat verk har en ekonomisk rättighet att göra verket tillgängligt för allmänheten. Det principiellt viktigaste sättet att göra ett verk tillgängligt för allmänheten i dagens informationssamhälle är rätten att överföra verket till allmänheten. Detta är särskilt reglerat i artikel 3. LÄS MER

 4. 4. Värdegrundens betydelse i mötet med boende inom kommunal omvårdnad

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabell Björndahl; [2012]
  Nyckelord :Värdegrund; Äldre; Omvårdnad; Möte; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : BakgrundGod vårdkvalitet skapas i mötet mellan boende och personal. För att förbättra vården för den äldre tillsatte regeringen en värdighetsutredning som resulterade i förslag på hur äldreomsorgen ska förändras så att äldre personer, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. LÄS MER

 5. 5. Djur i vården av äldre personer på särskilt boende - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Reneland; [2010-12-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken effekt sällskapsdjur har på äldre personers upplevelse av hälsa och livskvalitet i särskilt boende Metod: En systematisk litteraturöversikt av 11 artiklar med induktiva eller deduktiva ansatser. Artiklarna kvalitetsgranskades och kategoriserades mot bakgrund av de fyra nivåer av behov som Aggernaess beskriver i sin definition av begreppet livskvalitet. LÄS MER