Sökning: "definition förankring"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden definition förankring.

 1. 1. Fredsälskande barbarer : En studie om Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen under det andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Kihlblom; [2019]
  Nyckelord :Sovjetunionen; Jönköpings-Posten; andra världskriget; gestaltningsteorin; gestaltning; russofobi och rapportering.;

  Sammanfattning : I denna studie har Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen från fem händelser under det andra världskriget undersökts. Händelserna som undersökts är: Molotov-Ribben­trop-pakten 1939, finska vinterkriget 1939–1940, operation Barbarossa 1941, slaget vid Stalin­grad 1942–1943 samt Nazitysklands kapitulation 1945. LÄS MER

 2. 2. Hur operationaliseras hållbarhetsbegreppet inom svensk planering? : En fallstudie av Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbar utveckling; Hållbarhetsbegreppet; Operationalisering; Hållbarhetsvision; Hållbarhetsstrategier; Hållbarhetsåtgärder;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur hållbarhetsbegreppet operationaliseras inom svensk planering. Hållbarhetsbegreppet är idag frekvent använt inom den fysiska planeringen genom olika policy- och visionsdokument. LÄS MER

 3. 3. Det prekära föräldraskapet : En kritisk diskursanalys av förvaltningsrättens bedömningar av föräldraförmåga ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Josef Safady Åslund; Helia Tekfi; [2018]
  Nyckelord :LVU; klass; föräldraskap; prekär; elit; barnavård;

  Sammanfattning : Familjer i kontakt med den svenska sociala barnavården är inte jämnt fördelat mellan olika samhällsklasser utan det finns en kraftig överrepresentation av familjer som lever i fattigdom. I vår studie har vi undersökt vad som, enligt myndigheter, anses utgöra ett gott föräldraskap samt hur dessa myndigheter, i domar som beslutats utifrån lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52, LVU), förhåller sig till socialt utsatta föräldrars levnadssituationer i sina bedömningar av deras bristande omsorg av sina barn. LÄS MER

 4. 4. Skolutveckling - Vad är det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Ryning; [2018]
  Nyckelord :Förstelärare; professionsteori; specialpedagoger; skolutveckling; yrkesroll;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Både förstelärare och specialpedagoger tilldelas mandat att driva skolutvecklingsarbete. I detta arbete undersöks vad de olika yrkesgrupperna har för syn på skolutveckling och hur deras syn på skolutveckling kan förstås utifrån professionsteori och därmed ge förklaringar om att det inte enbart handlar om en maktkamp mellan yrkesgrupperna. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelse av inkludering – av elever i behov av språkligt stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marianne Ainalem; [2017]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; delaktighet; språkligt stöd i undervisningen; sociokulturell teori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : --Syfte och frågeställningar-- Detta examensarbete syftar till att belysa lärares uppfattning om begreppet inkludering samt deras upplevelse och deras förutsättningar att arbeta med inkluderande undervisning med elever som är i behov av språkligt stöd i undervisningen. --Teoretisk förankring-- Studiens teoretiska ansats utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilken belyser betydelsen av samspel mellan lärare och elev. LÄS MER