Sökning: "deformation"

Visar resultat 1 - 5 av 740 uppsatser innehållade ordet deformation.

 1. 1. Evaluation of pretension losses in heated screw joint

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joel Svensson; [2022]
  Nyckelord :screw joint; clamping force; thermal load;

  Sammanfattning : The heated flow within the silencers of heavy transport vehicles can easily reach temperatures of hundreds of degrees Celsius. The thermal loads can cause problems for certain components on a silencer. LÄS MER

 2. 2. Pelardäck av korslimmat trä : Analysstudie och teknisk utvärdering för att tillämpa användningen av ett KL-träbjälklag på en pelarstomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Christian Falk; Iman Aiesh; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete är att ta fram de möjliga spännvidderna vid tillämpningen av KL-trä (Korslimmat trä) som ett pelardäck. När en tvådimensionell platta läggs över pelare uppstår tryckkrafter och deformationer. Vid användningen av KL-trä som pelardäck uppstår det tryckkrafter riktade vinkelrätt mot fiberriktningen. LÄS MER

 3. 3. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av larmgränser för extensometermätningar vid bergbyggande : En fallstudie vid Henriksdals reningsverk

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Jesper Spång; [2022]
  Nyckelord :Rock engineering; Alarm limits; Extensometers; Failure probability; Rock mass deformation; Bergbyggande; Larmgränser; Extensometrar; Brottsannolikhet; Deformation av berg;

  Sammanfattning : Vid en ombyggnation av Henriksdals reningsverk har ett vertikalschakt utformats och anlagts. Under berguttaget tillämpades extensometermätningar för att följa upp deformationer i en bergpelare mot en befintlig tunnel. Mätningar utfördes automatiserat och regelbundet. LÄS MER

 5. 5. Aerodynamic Optimization of Low Observable Engine Intake Duct

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

  Författare :Laszlo Vimlati; [2022]
  Nyckelord :NSGA-II; CFD; Air Intake; S-Duct; Optimization; Pressure Recovery; Distortion.; NSGA-II; CFD; Intagskanal; Optimering; Tryckåtervinst; Flödesdistorsion.;

  Sammanfattning : An aerodynamic shape optimization procedure was performed on a low observable engineintake duct. The intake duct was fixed in its throat and aerodynamic interface plane (AIP)sections, while leaving up to 7 design parameters free to deformation in the centroid curveand mid section profile. LÄS MER