Sökning: "degree days"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden degree days.

 1. 1. IT-Acceptans inom vården : En kvalitativ studie från de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jesper Hurtig; [2021]
  Nyckelord :e-health; IT-acceptance; healthcare staff; healthcare; e-hälsa; IT-acceptans; vårdpersonal; sjukvård;

  Sammanfattning : Vårdpersonalens arbetsdagar består till stor del av användning av IT-system utöver den fysiska patientkontakten. Tanken med IT-system inom vården är positiv och de finns där för att underlätta för personalen. För att nå den förväntade positiva effekten behöver personalens inställning till IT-system vara bra. LÄS MER

 2. 2. Fallvänlig asfalt för gång- och cykelbana - En studie kring inverkan av tid, gummiinblandning och lagringsförhållande på hållfastheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ashraf Al Saidi; Ghulam Murtaza Begzad; [2021]
  Nyckelord :Gång- och cykelbanor; gummiasfalt; modifiering; gummigranulat; bitumen; Marshallstabilitet; hållrumshalt.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska cykelvägnätet utgörs av cirka 22 800 km väg. Dessa är fördelade på statliga cykelvägar (cirka 2800 km eller 12,29 procent), kommunala cykelvägar (cirka 18 900 km eller 82,89 procent) och enskilda cykelvägar (cirka 1100 km eller 4,82 procent). LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av att arbeta med elever med funktionsnedsättning, belyst utifrån ett delaktighets- och miljöperspektiv i grundskola. : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Melinda Degerman; Malin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; participation; environment; disability; school; Arbetsterapi; delaktighet; miljö; funktionsnedsättning; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolan kan vara mindre gynnsam och inkluderande eftersom den fysiska och sociala miljön kan utgöra begränsningar och påverka graden av delaktighet för elever med funktionsnedsättning. Syfte: Syftet med studien var att beskriva lärares erfarenheter av att arbeta med elever med funktionsnedsättning, belyst utifrån ett delaktighets- och miljöperspektiv i grundskola. LÄS MER

 4. 4. Microplastics In Ringed Seals From The Baltic Sea - Method development regarding the detection of microplastics in the digestive tract contents of marine mammals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Nicola Parfitt; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Plastic pollution is a severe global problem and every year approximately 368 million tons of plastic is produced. Both terrestrial and marine environments are impacted and hundreds of species affected. LÄS MER

 5. 5. Naked Flat : Ett bostadskoncept som ger kunden möjlighet att färdigställa delar av en nyproducerad bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Simon Rosén; Markus Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Flexible housing; Open building; Nyproduktion; BBR; Kundanpassning; Bostadskoncept; Slutbesked; Kundnytta; Enkel bostadsrätt; Bostadsrätt med lägre standard;

  Sammanfattning : The regulations that form the basis of the construction sector not only hamper productivity, but also quality, innovation and customer focus. They counteract change by being too regulated and the result is similar in that everyone must relate to the same industry standard and the same framework in the form of rules. LÄS MER