Sökning: "dekontextualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet dekontextualisering.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med vestibulit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Lisa Jaako; Sara Juuso; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativt; litteraturstudie; lokaliserad provocerad vulvodyni; omvårdnad; upplevelser; vestibulit; vulvasmärta.;

  Sammanfattning : Vestibulit anses vara den vanligaste orsaken till smärta vid samlag och drabbar uppskattningsvis 2-5% av kvinnor i 20-30 årsåldern. Det är ett smärttillstånd i underlivet med en inte helt klarlagd etiologi vilket gör att kunskapen samt förståelsen är låg kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. När orden inte räcker till - om kommunikation vid språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2015-04-14]
  Nyckelord :språkstörning; AKK; inkludering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är dels att göra en beskrivning av hur Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, används i undervisningen och dels att analysera vilken effekt denna användning kan ha på en elevs, med språkstörning, didaktiska, sociala och rumsliga inkludering i en vanlig mellanstadieklass.Teori: Som teoretisk utgångspunkt för studien har använts ett sociokulturellt perspektiv med tanken att kunskap skapas i ett socialt och kommunikativt samspel med andra. LÄS MER

 3. 3. Dekontextualisering av Toyota Production System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lagerberg; Adi Hadziosmanovic; Peter Magnusson; [2015]
  Nyckelord :Dekontextualisering; Kontextualisering; Toyota Production System; Implementeringssvårigheter; Medarbetarperspektiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker, utifrån en fallstudie, dekontextualisering av TPS i syfte att titta på kulturella och sociala förändringar efter implementering av TPS på en organisation utifrån ett medarbetarperspektiv. Uppsatsen bygger på en kvalitativ och socialkonstruktionistisk fallstudie av ett företag baserad på semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Individuell utveckling i grupp - sångundervisning tillsammans med och genom andra

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Susanne Ronner Larsson; [2010]
  Nyckelord :singing; voice lessons; group lessons; imitation; mirror neurons; interaction; intersubjectivity; life-world phenomenology; sång; sångundervisning; gruppundervisning; spegelneuroner; interaktion; intersubjektivitet; livsvärldsfenomenologi; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Individual development in group - voice lessons together with and through others. The purpose of this study is to, from a life-world phenomenological point of view, document how singers experience their vocal technical and musical learning in group and in to relate this to their experience of a private lesson and to study what factors have been decisive for these experiences. LÄS MER

 5. 5. Kunskapstillväxten i den mediala miljön: En existenspedagogisk granskning av bevakningen av miljöfrågan i TV-nyheterna

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lotta Johansson; [2010]
  Nyckelord :tv-nyheter; miljöbevakning; miljöproblem; Public Service; existentialism; didaktik; journalistik; pedagogik; diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Televisionen verkade i sin begynnelse för allmän kunskapsspridning; rörliga bilder, grafik, tal och text erbjöd goda pedagogiska förutsättningar. Den pedagogiska rollen hamnade dock i skymundan för ökade konkurrens om tittare och ekonomiska medel, när TV-monopolet hävdes på 1990-talet. LÄS MER