Sökning: "del-helhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet del-helhet.

 1. 1. Hur avbrott på akutmottagningen påverkar patientsäkerheten - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Sjöholm; Josefin Vingren; [2019-08-16]
  Nyckelord :Avbrott i arbetsflödet; sjuksköterskor; patientsäkerhet; säker vård; säkerhetskultur; akutmottagningen; akutsjukvård; upplevelse av vård;

  Sammanfattning : På akutmottagningen arbetar sjuksköterskan i team med att identifiera, undersöka, bedöma och behandla patienter med akuta symtom och tillstånd. Akutmottagningens arbetsform är hektisk och arbetssättet kräver att sjuksköterskan arbetar simultant med flera uppgifter. LÄS MER

 2. 2. Hur ser man bråk? : en studie om visuella representationer av bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Miranda Rampe; Patricia Tuvesson; [2019]
  Nyckelord :Fraction; Visual representations; Representations; Five sub-constructs of fraction; Teachers perspectives; Teachers reasoning; Conceptual understanding; Bråk; visuella representationer; representationsformer; fem aspekter av bråk; lärares synsätt; lärares resonemang; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi matematiklärares olika synsätt utifrån deras erfarenheter kring visuella representationer och aspekter av bråk. Lärare intervjuades om en uppsättning problem som deras elever fick lösa, vilka var de metoderna som användes. LÄS MER

 3. 3. Playing Fingu - a follow-up qualitative study of an early intervention in mathematics

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catarina Wästerlid; [2018]
  Nyckelord :del-helhet; digitala lärverktyg; fingerräkning; kardinalitet; subitisering; tidiga interventioner;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to explore what learning students developed in mathematics when using an interactive digital tool. The issue the study focused was what cardinality skills five-year-old students established when playing Fingu by investigating how they handled the critical aspects of cardinality. LÄS MER

 4. 4. Uppskattningsstrategier på lågstadiet : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Louisa Colliander; [2017]
  Nyckelord :Uppskattning; strategier; uppskattningsstrategier; matematik; lågstadiet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra vilka uppskattningsstrategier som används på lågstadiet, utifrån de fyra uppskattningskategorierna mängder, tallinje, överslagsberäkning och storheter. Detta eftersom uppskattning enligt forskning inte uppmärksammas tillräckligt, vilket ofta härleds till det skrala innehållet i läroböckerna, samt lärares syn på uppskattning. LÄS MER

 5. 5. Delar och helheter : Del-helhetsrelationers inverkan på yngre elevers matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Beatrice Fenelius; Cecilia Rydberg; [2015]
  Nyckelord :aritmetik; del-helhet; del-helhetsrelationer; talkamrater; addition; subtraktion;

  Sammanfattning : Ämnesområdet som detta examensarbete utgår ifrån är aritmetikundervisning. Syftet är att undersöka hur förståelse för tals del-helhetsrelationer inverkar på elevers lärande av sambandet mellan addition och subtraktion. Syftet är även att undersöka hur förståelse för tals del-helhetsrelationer påverkar lärandet av talkamrater. LÄS MER