Sökning: "delade staden"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden delade staden.

 1. 1. Människors förändrade boendepreferenser under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nathalie Björk; Ninnie Kronvall; [2022]
  Nyckelord :Real estate; real estate business; pandemic; covid-19; housing preference; first-time buyers; housing market; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarbranschen; pandemin; covid-19; boendepreferenser; förstagångsköpare; bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how people's housing preferences changed during the Corona Pandemic. To achieve the purpose of the study, three questions have been formulated: Have housing preferences changed for people during the pandemic in Northeast Scania? How did real estate agents experience the housing market and their customers' housing preferences? Did the pandemic cause greater concern for young adults on the housing market? To answer these questions, a qualitative method has been used in the form of semi-structured interviews with both customers and real estate agents in Northeast Scania. LÄS MER

 2. 2. Den delade studentbostaden : Om arkitekturens inverkan på människan och viktiga kvaliteter i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vendela Andersson Serreli; [2022]
  Nyckelord :Residential quality; Home; Student residence; Student’s preferences; Architecture; Perception; Bostadskvalitet; Hemmiljö; Studentbostad; Studenters preferenser; Arkitektur; Perception;

  Sammanfattning : Bostadens kvaliteter har direkt inverkan på individens förutsättningar och påverkar livskvaliteten. Studentbostäder hör till kategorin tillfälliga boenden vilket medför viss sanktionering gällande kvalitetskrav för bostadens utformning, detta ses som problematiskt eftersom studentergenerellt tillbringar många timmar i sitt hem och hemmiljön vanligtvis också fungerar somen plats för studier. LÄS MER

 3. 3. Enskifteshagens offentliga rum : En studie om parken som kommunikativ arena inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Amiralstaden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Moa Jeppsson; [2022]
  Nyckelord :Publics; public address; public space; parks; Publics; public address; offentliga rum; parker;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur parken Enskifteshagen formas som offentligt rum i Malmö stad, inom ramen för kommunens stadsutvecklingsprogram Amiralstaden. Detta med avseende på hur publics, eller intresseformationer, skapas. LÄS MER

 4. 4. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 5. 5. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Wiman; [2020]
  Nyckelord :artdiversitet; mångfald; stadsträd; trädinventering; trädplan;

  Sammanfattning : Att träd överlag har en enorm betydelse för människors psykiska och fysiska välmående är uppenbart. Utöver att träd bidrar med olika hälsoaspekter skapas också attraktiva boende- och arbetsmiljöer, de levererar också ovärderliga ekosystemtjänster och bidrar med temperaturreglering, koldioxidupptag samt tar hand om luftföroreningar (Costanza et al. LÄS MER