Sökning: "delaktighet arbetsplatsträffar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden delaktighet arbetsplatsträffar.

 1. 1. Psykosocial arbetsmiljö : En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön i ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fredrik Follmer; [2018]
  Nyckelord :Hållbart arbetsliv; kvalitativ metod; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Ohälsan i arbetslivet ökar bland annat på grund av psykosociala orsaker samtidigt som arbetslivet förväntas pågå under längre tid innan pensionsavgång. Det hållbara arbetslivet handlar om att arbeta långsiktigt för att anställda ska må bra och ha möjligheten att delta ett helt arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsträffar - en kvalitativ studie med utgångspunkt i begreppen delaktighet, medinflytande och socialt kapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kristina Lantz; [2011]
  Nyckelord :medinflytande; Arbetsplatsträffar; delaktighet; socialt kapital; ekonomiska konsekvenser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Kristina Lantz, 870526-3526 Titel: Arbetsplatsträffar - En kvalitativ studie med utgångspunkt i begreppen delaktighet, medinflytande och socialt kapital Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp Handledare: Anders Järnegren Sociologiska institutionen, vårterminen 2011 Bakgrund: Jag har alltid intresserat mig för strategiska investeringar i effektivisering, trivsel och arbetsprestationer vad gäller personalfrågor. Uppsatsen behandlar hur avdelningschefer, inom organisationen, upplever momentet arbetsplatsträffar med utgångspunkt i begreppen delaktighet, medinflytande och socialt kapital. LÄS MER

 3. 3. Samverkan inom äldreomsorgen : konstruktiva möten eller tråkiga måsten?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Sofia Lundin; [2007]
  Nyckelord :Samverkan; Delaktighet; Arbetsplatsträffar; Äldreomsorg; Ledarskap; Kommunikation;

  Sammanfattning : Titel: Samverkan inom äldreomsorgen – Konstruktiva möten eller tråkiga måsten?År 2007 Antal sidor: 35________________________________________Syftet med undersökningen var att undersöka om och hur samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare inom äldreomsorgen ger medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetsplats och sin arbetssituation samt om det fanns områden inom samverkan som kunde förbättras. Ledarskapet på enheterna är så intimt förknippat med samverkan och medarbetarnas möjlighet till påverkan vilket gjort att även det har fått en roll i denna undersökning. LÄS MER

 4. 4. Arbetsplatsträffar och delaktighet – En utvärdering av arbetsplatsträffar i statlig verksamhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Nina Björck; Sara Ågärd; [2005]
  Nyckelord :Arbetsplatsträffar; Delaktighet; Inflytande; Arbetsklimat;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka samband mellan medarbetares inflytande å ena sidan och arbetsplatsträffars struktur, innehåll, klimat och kvalitet å den andra. Ytterligare ett syfte var att ge en deskriptiv bild av arbetsplatsträffar i statlig verksamhet samt att beskriva hur de idealt bör se ut för att ge möjligheter till delaktighet. LÄS MER