Sökning: "delaktighet i förbättringsarbetet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden delaktighet i förbättringsarbetet.

 1. 1. Personcentrerad vård för ökad delaktighet : Ett förbättringsarbete av patientdelaktighet på en kirurgisk vårdavdelning

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Helena Berglund; [2020]
  Nyckelord :Person-centered approach; patient narrative; care plan; patient participation; qualitative content analysis; Personcentrerat förhållningssätt; patientberättelse; hälsoplan; patientdelaktighet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag tydliga signaler om att hälso- och sjukvården ska ge en personcentrerad vård till samhällets individer.  Det finns även en önskan att öka möjligheten för patienten att vara delaktig i sin vård. En personcentrerad vård kan ge möjlighet för patienten att bli medskapare och inte enbart mottagare av vård. LÄS MER

 2. 2. Samskapande som en väg till ökad delaktighet : En fallstudie och ett förbättringsarbete inom hemsjukvården där patienter, anhöriga och personal möts i Experience-Based Co-Design.

  Master-uppsats, Jönköping University/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Beatrice Nygren; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Experience-Based Co-Design; kvalitetsförbättring; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienters ställning har stärkts genom Patientlagen som trädde i kraft första januari 2015 och betonar patientens delaktighet i vården. Trots detta är patientens ställning oförändrad eller till och med något försvagad efter lagens införande. LÄS MER

 3. 3. När patientsynpunkter utgör grunden till kvalitetsförbättringar : En kvalitativ studie om medarbetarnas uppfattning om och erfarenheter av delaktighet vid digitala möten

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sara Both; [2020]
  Nyckelord :Patientnöjdhet; SMS-funktion; kvalitetsförbättringar; digitala möten;

  Sammanfattning : Syfte:Förbättringsarbetet syftade till att utveckla processer och arbetssätt för kvalitetsförbättringarna utifrån patientsynpunkter. Syftet med studien var att undersöka och beskriva medarbetarnas uppfattning om och erfarenheter av delaktighet vid digitala möten när patienters synpunkter utgör grunden för kvalitetsförbättringar i mikrosystemen. LÄS MER

 4. 4. Hur sjukvårdspersonalens följsamhet av hygienrutiner kan förbättras : En allmän litteraturöversikt av kvantitativ forskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Emilsson; [2020]
  Nyckelord :alkoholbaserat desinfektionsmedel; följsamhet; hygienrutiner; sjukvårdspersonal; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en avgörande åtgärd för att förbygga vårdrelaterade infektioner och förhindra att patienten utsätts för smitta och vårdlidande vid kontakt med sjukvården. Sjukvårdspersonalens följsamhet till befintliga hygienrutiner är globalt låg och behöver förbättras för att förhindra smittspridning. LÄS MER

 5. 5. Rektors pedagogiska ledarskap och organisering av skolverksamheten : En kvalitativ intervjustudie om rektorers reflektioner och erfarenheter av att bedriva skolförbättringsarbete

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sibel Brooks; [2020]
  Nyckelord :kvalitetsarbete; organisering; pedagogiskt ledarskap; rektor; skolförbättring; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur rektorer i egenskap av pedagogiska ledare bedriver grundskolans förbättringsarbete. Olika rapporter beskriver rektorsfunktionen som komplex, men få rapporter och forskning belyser rektorers erfarenheter och reflektioner över rektorsuppdraget i relation till skolförbättring. LÄS MER