Sökning: "delat beslutsfattande"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden delat beslutsfattande.

 1. 1. “På min avdelning är det ingen som bestämmer mer än någon annan” : En studie om ledarskap och positioneringar i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annamaria Olsson Lindau; Erhardsson Karin; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; ledarskap; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; diskurs; språk; subjektivitet; positionering; ansvar; förskollärare; barnskötare; distribuerat ledarskap; normativ styrning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att beskriva och analysera hur ledarskap inom förskolans arbetslag konstrueras genom diskurser, men även diskutera positioneringar och ledarskap som möjliggörs och omöjliggörs för arbetslagets pedagoger. Med feministisk poststrukturalism som ett teoretiskt ramverk och med fokus på begreppen diskurs, språk, subjektivitet och positionering genomför vi en diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Shared decision making (SDM) : patienters upplevelse av delat beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Trip Mari-Louise; Akakpo Mélé; [2018]
  Nyckelord :Shared decision making; delat beslutsfattande; patientdelaktighet; patientuppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården har under många år arbetat utifrån ett paternalistiskt synsätt, där sjukvårdspersonal varit den aktiva beslutsfattaren och patienten varit den passiva. Detta har inneburit att patientens autonomi, perspektiv och preferenser inte tagits tillvara. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av den egna återhämtningsprocessen vid psykisk ohälsa : En litteraturöversikt med fokus på psykiatriska tillstånd

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Martin Nyqvist; Therése Wall; [2018]
  Nyckelord :Recovery; Psychiatry; Patients’ experiences; Nursing; Literature review; Återhämtning; Psykiatri; Patienters erfarenheter; Omvårdnad; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Återhämtning är ett begrepp som tolkas på olika sätt i den psykiatriska vården eftersom det saknas konsensus i frågan. De flesta definitionerna framhåller patientens egna erfarenheter av vad hen finner hjälpsamt för att skapa en meningsfull tillvaro, även vid kvarvarande psykiska symtom. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av delaktighet i sin vård i livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonna Bivesjö; Emelie Strid; [2018]
  Nyckelord :End-of-life care; experiences; palliative care; person-centred care; patient; participation.; Delaktighet; palliativ vård; patient; personcentrerad vård; vård i livets slutskede; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: 80% av de människor som dör varje år i Sverige antas ha varit i behov av palliativa vårdinsatser. För att patienterna ska kunna känna sig delaktiga i sin vård behöver de vara väl informerade om sitt tillstånd. LÄS MER

 5. 5. Habiliteringsplanering - begripligt, hanterbart och meningsfullt : Förbättringsarbete för att öka familjernas delaktighet i habiliteringsplanering

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Maja Sällvin; [2018]
  Nyckelord :espoused theory; individual planning; participation; qualitative content analysis; theory-in-use; delaktighet; espoused theory; individuell planering; kvalitativ innehållsanalys; theory-in-use;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetssättet habiliteringsplanering omfattar centrala aspekter inom dagens hälso- och sjukvård, såsom personcentrerad vård, delaktighet, delat beslutsfattande, co-production och individuell planering. Därmed representerar arbetssättet ett synsätt som kombinerar patientens kunskaper och erfarenheter med hälso- och sjukvårdspersonalens professionella kunnande för att skapa god vård. LÄS MER