Sökning: "delat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden delat ledarskap.

 1. 1. “Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

  Sammanfattning : För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. "Inget Jag utan ett Du" : En studie om sånglärares och sångelevers uppfattning om relationer i sånglektionssammanhang.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Cornelia Olofsson; [2022]
  Nyckelord :sångundervisning; musikpedagogik; yrkesroll; relationskompetens; ledarskap;

  Sammanfattning : Att sociala relationer påverkar undervisningen har forskning visat. För att arbeta som lärare bör du inte enbart ha kompetens i det ämnet du undervisar utan även relationskompetens. Jonas Aspelin har delat upp denna relationskompetens i tre delar: differentieringskompetens, socioemotionell kompetens och kommunikativ kompetens. LÄS MER

 3. 3. Operationsteamets erfarenheter av icke-tekniska färdigheter för att undvika vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marléne Kimby Eklund; Erika Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Communication; non-technical skills; literature review; surgery; teamwork; medical injuries; Icke-tekniska färdigheter; kommunikation; litteraturstudie; operation; teamarbete; vårdskador.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador drabbar ungefär 3–16% av samtliga sjukhusvårdade patienter, där 10–20 % uppstår till följd av en operation. Operationsteamet besitter flera icke-tekniska färdigheter, men vilka är av mest betydelse för att kunna undvika vårdskador under en operation. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i en föränderlig värld - Ledares upplevda ansvar för medarbetarnas work life balance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Louise Schütt Mauritzson; Saga Berggren; [2022]
  Nyckelord :work life balance; ledarskap; hälsa; arbetsmiljö; välmående och välbefinnande på arbetsplatsen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ledarskap i en föränderlig värld medför stora utmaningar för företag, organisationer och inte minst ledare. Studier visar hur ledare och medarbetare upplever obalans mellan yrkesliv och privatliv vilket påverkar arbetsglädje, arbetsmotivation och individers hälsa. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan klassrumsmiljön och elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Karin Dusky; [2022]
  Nyckelord :Good learning environment; language development; pedagogical leadership; relationships.; Klassrumsmiljö; pedagogiskt ledarskap; relationer; språkutveckling; studiero.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att få kännedom om hur studiero i klassrummet är kopplat till elevers språkutveckling. Den språkliga utvecklingen är nödvändig för eleverna och för att den ständigt ska kunna utvecklas behövs en lugn och trygg klassrumsmiljö där undervisningen ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt. LÄS MER