Sökning: "delat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden delat ledarskap.

 1. 1. Förändrad chefsstruktur. En fallstudie om Sjukhusets organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Trysberg; Ebba Kånge; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisationsförändring; chefsstruktur; delat ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar har visat sig vara viktigt att genomföra för att företag ska överleva och vara konkurrenskraftiga. Alla förändringar som genomförs görs i förhoppningen att organisationens processer ska bli ännu bättre och ännu mer effektiva än de var tidigare, men alla organisationsförändringar lyckas inte alla gånger. LÄS MER

 2. 2. Delat ledarskap : Amabulanspersonalens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Olsson-Hermansson; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård. Delat ledarskap. Kvalitativ metod. Medarbetare. Sjukvård.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare inom ambulansen i Västra Götaland upplever delat ledarskap. Det är viktigt att ta reda på för att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats eftersom det är svårt att behålla och rekrytera personal inom hälso- och sjukvården idag. LÄS MER

 3. 3. Vad är problemet egentligen? En diskursanalys av implementeringen av delat ledarskap i särskilt boende för äldre i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Gudmundsson; Josephine Pahlman; [2023]
  Nyckelord :shared leadership; WPR; organisational studies; discourse; Bacchi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to study the process of implementing shared leadership in special housing for the elderly in the Health- and welfare administration of Lund. Therefore we have analysed the decisions and the decision-making process through discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Managing Change with a Shared Leadership Constellation : A Case Study of Cultural Change in a Growing Organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustaf Fredén; [2023]
  Nyckelord :Leadership; Shared Leadership; Change Leadership; Organizational Culture; Culture Change; Culture Embedment.; Ledarskap; delat ledarskap; förändringsarbete; organisationskultur; kulturförändring; kulturförankring.;

  Sammanfattning : An organization’s culture is constantly changing as the organization goes through new challenges and growth. The evolution of the culture will occur naturally, however, it can also be managed and steered in the direction desired by the leaders in the organization. LÄS MER

 5. 5. Didaktiska motvindar i förskollärarens ledarskap : En kvalitativ studie gällande förskolläraresundervisningsansvar och ledarroll i arbetslaget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Svensson; Jessica Wallerstein; [2023]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Undervisning; Ledarskap; Ledarroll; Ansvar; Förutsättningar; Möjligheter; Utmaningar; Didaktik; Didaktisk grund; Didaktiska nivåer; Didaktiska komponenter; Didaktisk stämmor;

  Sammanfattning : Förskollärares ansvar är att leda undervisningen i riktning mot målområdena i förskolans läroplan, under genomförandet och vid planeringen av undervisningen (Skolverket 2018). Studiens intention är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar tillsammans om sina didaktiska möjligheter som handlar om att reflektera och utveckla den undervisning som sker. LÄS MER