Sökning: "deliberativa samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden deliberativa samtal.

 1. 1. En värld i förändring : En litteraturstudie om utbildning för hållbar utveckling och deliberativa samtal i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sofie Ståhlgren; Axel Skärvall; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Deliberative Communication; Education; Education for Sustainable Development; Teaching Methods; Implementation; Upper Secondary School; Students; Teachers; Hållbar utveckling; Deliberativa samtal; Utbildning för hållbar utveckling; Undervisningsmetod; Implementering av utbildning för hållbar utveckling; Gymnasiet; Elever; Lärare;

  Sammanfattning : Den svenska gymnasieskolans läroplan understryker att undervisning ska ge elever de väsentliga insikter som krävs för att förstå hur de själva kan främja en hållbar utveckling (Skolverket 2011: 7). Denna litteraturstudie syftar huvudsakligen till att undersöka huruvida implementeringen av utbildning för hållbar utveckling har främjat elevers förståelse för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Elevinflytandets vara eller icke vara - En kunskapsöversikt om elevinflytandets relevans för samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Larsson; Tinez Jönsson; [2018]
  Nyckelord :elevinflytande; samhällskunskap; delaktighet; demokrati; skoldemokrati;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar är att redogöra för olika förhållningssätt inom forskning gällande elevinflytande samt vilka argument det finns för att använda elevinflytande som ett verktyg för att elever ska uppnå samhällskunskapsämnets syfte och mål i gymnasieskolan. Materialet som används har sammanställts utifrån en systematisk informationssökningsprocess i huvudsakligen två databaser, ERIC via EBSCO samt Swepub. LÄS MER

 3. 3. Vad säger forskning om värdegrundsarbete och nyanlända elever ur ett demokratiskt perspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2018]
  Nyckelord :Värdegrund; demokrati; utbildning;

  Sammanfattning : I denna forskningsöversikt har vi valt att studera vad forskning säger om värdegrundsarbetet med nyanlända elever. För att kunna nå ett resultat så har vi varit tvungna att dela in litteraturforskningen i mindre delar; Värdegrundsarbetet i den svenska skolan, skillnader i skolsystem och nyanlända elevers erfarenheter samt tidigare kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Vilka arbetsmetoder finns det för att främja fostran till demokratiska medborgare?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marwa Elmasri; Marwa EL-Agha Kassbah; [2018]
  Nyckelord :deliberativa samtal; demokrati; demokratiska medborgare; grupparbete; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka olika vetenskapliga studier för att besvara vår frågeställning: "Vilka arbetsmetoder finns det för att främja fostran till demokratiska medborgare?" I denna kunskapsöversikt undersöker vi vad forskning säger om vilka arbetsmetoder som en lärare anser vara mest lämplig för att stimulera elevernas demokratiska undervisning. Genom sökningar i olika databaser har ämnesrelaterade sökord använts för att finna relevanta källor på forskningar som berör ämnet om aktivt medborgarskap. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på litteraturundervisning – Samtalets möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingmar Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; Deliberative communication; Litteratursamtal; Litteraturundervisning; Samtalsgenrer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för didaktisk forskning som exemplifierar, problematiserar och vidgar förståelsen för hur boksamtal förs inom ramen för svenskämnet i skolan. Kunskapsöversikten har som mål att ge några didaktiska perspektiv på litteraturundervisningen samt ge upphov till konstruktiva reflektioner över lärarprofessionen. LÄS MER