Sökning: "delmoment 3"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden delmoment 3.

 1. 1. Resursplanering : Visualisering av resursplanering för tillverkande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rosendahl Josefin; [2019]
  Nyckelord :Högskoleingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Schemaläggning av produktion; Produktionsplanering; Resurser; Resursplanering; Tillverkning; Montering; Arbetsbelastning; Kapacitet; Affärssystem; Lager; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av en resursplanering. LÄS MER

 2. 2. Förekomst och angreppsgrad av gråmögel och ”purple spot of asparagus” i skånsk sparrisproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lotten Lundgren; [2018]
  Nyckelord :sparris; Asparagus officinalis; gråmögel; Botrytis cinerea; Stemphylium vesicarium; Stemphylium botryosum; integrerat växtskydd;

  Sammanfattning : Svensk sparrisodling växer, men produktiviteten, mätt som skörden i ton per hektar, är lägre än i närliggande produktionsländer. Medelskörden i Sverige var 1,6 ton per hektar år 2016, medan Tysklands preliminära medelskörd var 5,5 ton/ha år 2017. LÄS MER

 3. 3. Analys av elasticitetsmodulsvariationer i vevaxel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rikard Andersson; Annika Welin; [2018]
  Nyckelord :E-modul; vevaxel; tryckprov; dragprov; spänningskoncentrationer;

  Sammanfattning : En studie genomförs gällande en eventuell variation av elasticitetsmodulen i Volvo Cars vevaxlar vilka levereras av underleverantör. Syftet är att möjliggöra framtida Finita element-analyser (FE-analyser) gällande den skärande bearbetning vevaxlarna utsätts för hos Volvo Cars, således önskas en undersökning göras om dessa FE-analyser kan genomföras med en konstant elasticitetsmodul. LÄS MER

 4. 4. Nulägesanalys och förbättringar inom Veidekkes anläggningsprojekt : Veidekkes fortsatta utveckling av anläggningsprojekt

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Höij; [2017]
  Nyckelord :CEEQUAL; Hållbar utveckling; Veidekke; Miljö;

  Sammanfattning : Byggbranschen står i nuläget för utsläpp av cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år och av dem står anläggningsbranschen för 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Alla aktörer i branschen står inför en tuff uppgift att minska de totala utsläppen tills 2050 då målet i Sverige är att minska energianvändningen med 50%. LÄS MER

 5. 5. Omkonstruktion och dimensionering av stålchassi till portabla bränslestationer

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Geraldsson; Kristoffer Ylander Mikkelsen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer att avhandla det examensarbete som genomförts inom CAD-Teknikerprogrammet på Högskolan i Halmstad. Arbetet har genomförts på Maltes Fuel & Wash AB och startade 24:e mars 2017 med slutpresentation den 23:e maj 2017. LÄS MER