Sökning: "deltagande journalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden deltagande journalistik.

 1. 1. “Go home, we love you!” : Examining agenda melding activities and participation amongst Twitter users following the US Capitol riots.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Isa Ring; [2021]
  Nyckelord :US Capitol Riot; Agenda melding; Participation; Twitter; Donald Trump; Capitol riot; dagordningsteori; deltagande; Twitter; Donald Trump;

  Sammanfattning : New media technologies, especially social media, continue to challenge previous notions regarding agenda melding activities. Recent observations have been made during chaotic and turbulent conditions, where participants behave contradictory to what is expected by previous agenda setting and melding theories. LÄS MER

 2. 2. FILTER ELLER #NOFILTER? - En kvalitativ studie av hur unga svenska kvinnor resonerar kring retuscherande kamerafilter på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maja Grandell; [2019-07-01]
  Nyckelord :Sociala medier; unga kvinnor; retuschering; kamerafilter; skönhetsideal; objektifiering; femininitet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra med fördjupad förståelse för hur unga svenska kvinnor resonerar kring användning av och exponering för retuscherande kamerafilter på sociala medier.Teori: Genusteori, objektifieringsteori, Cultural StudiesMetod: Kvalitativ semistrukturerad intervjustudieMaterial: Studien bygger på transkriptioner av fyra enskilda intervjuer samt en parintervju. LÄS MER

 3. 3. “Ni säger att ni älskar era barn framför allt annat, samtidigt stjäl ni deras framtid framför ögonen på dom" - En kvalitativ studie av hur Dagens Nyheter och Expressen har konstruerat och ramat in Greta Thunberg och miljöjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annasara Karlsson; Sara Holmquist; [2019-07-01]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Miljöjournalistik; Konstruktion; Inramning; Medielogik; Personifiering; Gestaltning; Deltagande; Politik; Nyhetsrapportering; Svensk press; Dagens Nyheter; Expressen.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur Greta Thunberg och miljöjournalistik konstrueras i Dagens Nyheter och Expressen.Teori: Medielogik, Dagordningsteorin, Gestaltningsteorin, Nyhetsramar och Semiotik.Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. BLÅTT BLOD – DÅ SÅG MENSAKTIVISTERNA RÖTT - En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erika Nordbring; Julia Ekman; [2018-09-12]
  Nyckelord :mens; mensaktivism; nätaktivism; Instagram; menskonst; tabu;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska mensaktivistiska inlägg på Instagram i både text och bild utmanar rådande samhällsstrukturer och normer kring mens.Teori: Den tidigare forskningen består främst av forskning om feministisk och digital aktivism samt menstruationsforskning i samhällelig kontext. LÄS MER

 5. 5. Datajournalistik: ideal och verklighet : En kvantitativ studie av svensk datajournalistik i förhållande till olika journalistiska och tekniska ideal

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Sanna Volny; [2018]
  Nyckelord :Computer-assisted reporting; CAR; precision journalism; computional journalism; datajournalistik; databasjournalistik; datadriven journalistik; NODA; Nordic Data Journalism Award; CAR;

  Sammanfattning : Intresset för datajournalistik har ökat både på redaktionerna och inom forskningen det senaste decenniet i takt med att tillgången på data har ökat och därmed behovet av att kunna hitta nyheter och berätta med hjälp av data. De flesta tidigare studier om datajournalistik har utgjorts av intervjuer med verksamma datajournalister och bland annat undersökt olika ideal. LÄS MER