Sökning: "deltagande och gemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden deltagande och gemenskap.

 1. 1. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CLASES DE ESPAÑOL - Experiencias de alumnos de educación primaria en Suecia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Söderborg; [2022-01-27]
  Nyckelord :Spanska; Kooperativt lärande; erfarenheter av lärande; deltagande och gemenskap; moderna språk; grundskola; mixade metoder; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on the experiences that students in the ninth grade of primary school describe having with cooperative learning. The perception of students about learning, participation and inclusion in the given classes has been investigated. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av äldres deltagande i promenadgrupp innan och under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Susanne Sköld; [2022]
  Nyckelord :covid-19 pandemin; fysisk aktivitet; sociala aktiviteter; social gemenskap; välbefinnande; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka äldres upplevelser av deltagande i promenadgrupp innan och under covid-19 pandemin och om deras fysiska aktivitet hade påverkats, då gruppaktiviteter kan bidra till en positiv hälsoinsats för hälsosamt åldrande. Metoden för denna studie var en kvalitativ ansats som tillämpades för att få en fördjupad förståelse för undersökningen och deltagarnas upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av socialt stöd och motivation inom Anonyma alkoholister : En kvalitativ undersökning av individers upplevelser kring socialt stöd och motivation samt dess påverkan av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jacqueline Ericsson; Linnéa Hansson; [2022]
  Nyckelord :Social work; alcoholism; alcohol-abuse; Anonymous Alcoholics; motivation; social support; Socialt arbete; alkoholism; alkoholmissbruk; Anonyma alkoholister; motivationsarbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how active participants in Alcoholics Anonymous experience the importance of social support and motivation within the group to maintain sobriety, and how this was affected by the covid-19 pandemic. The purpose is answered based on two questions: What significance does social support and motivation have for individual participants in Alcoholics Anonymous for maintaining sobriety? What opportunities have existed to provide continued social support during the pandemic and has the pandemic affected the motivation of the individual participants? The study uses a qualitative method consisting of semi-structured interviews with two active participants in Alcoholics Anonymous and six active participants who hold a position of trust as group service representatives in Alcoholics Anonymous. LÄS MER

 4. 4. Det är som ett andra hem : Fritidsgårdarnas betydelse för ungdomar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ladan Hassan; Catherine Melek; [2022]
  Nyckelord :fritidsgård; gemenskap; trygghet; kollektiv identitetsskapande; sociala band.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att med utgångspunkt i ungdomarnas egna erfarenheter och upplevelser undersöka fritidsgårdars betydelse som en förebyggande och främjande arena som arbetar för att uppnå stabila och trygga miljöer för ungdomar som deltar samt etablera positiva kontakter. Studiens metodologiska utgångspunkt har varit en kvalitativ ansats i form av två olika fokusgruppsintervjuer varav den ena bestod av fyra pojkar och den andra fyra flickor. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar med gemensamma trädgårdar i relation till social hållbarhet : En kvalitativ fallstudie om Lindängen, Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Frida Paulsson; Annika Pettersson; [2022]
  Nyckelord :gemensamma trädgårdar; social hållbarhet; social interaktion; trygghet; social integration; ekosocial integration och socialt kapital;

  Sammanfattning : Ekologisk och social hållbarhet har studerats och använts som separata områden trots att exempelvis ekologiska utmaningar kan ha en påverkan på den sociala hållbarheten. Den ökande urbaniseringen kan påverka bostadsområden negativt eftersom människors hälsa samt ekosystemen drabbas. LÄS MER