Sökning: "demens vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden demens vårdvetenskap.

 1. 1. Påverkan på ångest och agitation hos dementa vid olika utföranden av musikterapi : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Haugen; Miriam Ennefors; [2022]
  Nyckelord :demens; musikterapi; ångest; agitation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduction: The world population is getting older and dementia is becoming morecommon. Behavioral and psychological symptoms affect the lives of the dementia, theirrelatives and the work environment for healthcare staff. Music has been shown to have apositive effect on these symptoms. LÄS MER

 2. 2. Djurintervention som hälsofrämjande åtgärd för personer med kognitiv sjukdom: En allmän litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; Arons Elin; [2022]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Dementia; Nursing science; Literature review; Djurterapi; Kognitiv sjukdom; Demens; Vårdvetenskap; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djurintervention är ett samlingsbegrepp för när djur används i människans tjänst. Kognitiv sjukdom är en irreversibel progressiv sjukdom. Förlusten av förmågor och självständighet, orsakar lidande för personen med kognitiv sjukdom vilket skapar ett stort behov av icke-farmakologiska behandlingsalternativ. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av vård för demenssjuka vid livets slut : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Dick Navmark; Naima Topic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar i Sverige ökar, och dess kognitiva nedsättningar leder till svårigheter i att uppnå de mål som en sjuksköterska har för att ge en så god personcentrerad vård till demenssjuka patienter som möjligt. Det finns 70-tal olika tillstånd av demens som är uppdelade i tre grupper; Primärdegenerativ demens, vaskulär demens och sekundär demens. LÄS MER

 4. 4. Vårdgivarens uppfattning om demenssjuka personers fysiska miljö på vårdboenden : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Malin de Maré; Rebecka Tollin; [2022]
  Nyckelord :Dementia; Environment; Nurses; Nursing; Nursing homes; Nursing staff; Demens; Demensboenden; Miljö; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en sjukdom där den kognitiva funktionen ochminnesfunktionen sätts ned och försämras med tiden. Personer meddemenssjukdom utvecklar ofta beteendemässiga och psykiska problem när derasbehov inte blir tillfredsställda. LÄS MER

 5. 5. Att bedöma patienter med demenssjukdom : Upplevelser hos sjuksköterskor i ambulans -  En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elisabeth Lund; Peter Ramberg Roligs; [2022]
  Nyckelord :Ambulance nurse; ambulance care; assessment; dementia; qualitative interviews; experience; Ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; bedömning; demens; kvalitativa intervjuer; upplevelse.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER