Sökning: "democratic architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden democratic architecture.

 1. 1. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. LÄS MER

 2. 2. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Zara Persson; [2020]
  Nyckelord :bilsamhället; stadsplanering; gatuutformning; hållbarhet; shared space; förtätning;

  Sammanfattning : I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. LÄS MER

 3. 3. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Söderling; [2020]
  Nyckelord :temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Sammanfattning : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. LÄS MER

 4. 4. The Role of the African Governance Architecture (AGA) in the Promotion of Democratic Governance in Africa: the Cases of Egypt-2013 and Burundi-2015

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mary Kidane Nikodimos; [2020]
  Nyckelord :Democracy; Governance; African Union; African Governance Architecture; Egypt; Burundi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Platsanalysmetoder genom brukarmedverkan : fallstudie av tre exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :David Flygar; [2020]
  Nyckelord :brukarmedverkan; medborgardeltagande; delaktighet genom planering; medborgardialog;

  Sammanfattning : This paper explores user participation as a tool in the planning process in which three examples are presented where user participation has been used as a method. These examples are furthermore analysed by using a literature study. LÄS MER