Sökning: "democratic right and freedoms"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden democratic right and freedoms.

 1. 1. Familjesammanhållning, en självklarhet för många barn, en omöjlighet för andra - Om rätten till familjeliv, barnets bästa och den reglerade migrationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; migrationsrätt; barnrätt; förvaltningsrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the European Con-vention) states that everyone within the jurisdiction of a Contracting State shall be guaranteed a right to family life. The meaning of the right is above all that the individual enjoys protection against interference from the public sector which may constitute a violation of the individual's right to family life. LÄS MER

 2. 2. Has the pandemic affected democracy? : A qualitative study on the COVID-19's impact on democracy in the European Union

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Linn Andersson; Adni Osman; [2021]
  Nyckelord :Democracy; European Union; Pandemic; State of Emergency; Institutions; NGOs; Development; Demokrati; Europeiska unionen; Pandemi; Undantagstillstånd; Institutioner; NGOs; Utveckling;

  Sammanfattning : During its years, the European Union (EU) has experienced several different crises that have challenged its association and put democracy at risk. The financial crisis in 2009 and the migration crisis in 2015 are two difficult periods that caused a split between the member states. LÄS MER

 3. 3. Brottsbekämpning och personlig integritet – EU-rättens inverkan på datalagring i svensk och tysk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marie Tinggren Göthe; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; komparativ rätt; statsrätt; datalagring; elektronisk kommunikation; personlig integritet; brottsbekämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims at providing an in-depth study of the balancing act made by the Swedish legislator between the rights to privacy and data protection on the one hand, and the retention of data generated in connection with the provision of publicly available electronic communications networks on the other hand. The latter aspect is something that is made in order to ensure that the data are available for law enforcement agencies for the purpose of the investigation of potential crime. LÄS MER

 4. 4. Föreningsfriheten, terrorlagstiftningen och demokratins gränser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Smith; [2020]
  Nyckelord :statsrätt; straffrätt; föreningsfrihet; terrorlagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreningsfriheten skyddar rätten att sammansluta sig och verka i föreningar, partier, organisationer och ekonomiska sammanslutningar. Den är således av viktig för demokratin, det politiska systemet och samhället i stort. LÄS MER

 5. 5. När medier publicerar upphovsrättsligt skyddade alster - En utredning om konflikten och avvägningen mellan upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet vid nyhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wilhelm Stenvall; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; statsrätt; upphovsrätt; yttrandefrihet; informationsfrihet; nyhetsrapportering; nyhetsförmedling; media; journalism; pressfrihet; mediefrihet; Spiegel Online; Funke Medien; Mobilfilmen; järnrörsskandalen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När medier publicerar upphovsrättsligt skyddat material uppstår ett intressant och mångsidigt juridiskt problem. Upphovsinnehavaren har å ena sidan ensamrätt på hur alstret får utnyttjas. Media är å andra sidan ett kontrollorgan med uppgiften att informera allmänheten, särskilt i politiska sammanhang. LÄS MER