Sökning: "demografisk utmaning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden demografisk utmaning.

 1. 1. Medarbetarperspektiv i digitaliseringsprocessen : En kvalitativ studie av digitaliseringen inom välfärdssektorn

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ingrid Broberg; Johanna Linde; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; digital inclusion; municipality; change management; welfare sector; Digitalisering; digital inkludering; kommun; förändringsledning; välfärdssektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige står inför en demografisk utmaning, vårdbehov förväntas öka och välfärdssektorernas tillgång till arbetskraft förväntas minska. Riksdagen har därför satt som mål att Sverige bör bli världsledande när det gäller att utnyttja möjligheterna med digitalisering, för att framgent uppnå en hållbar och kvalitativ välfärd. LÄS MER

 2. 2. När fler behöver mer : Vilka organisatoriska förutsättningar får vård och omsorgschefer i den demografiska utvecklingen?

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Veronica Wiström; [2020]
  Nyckelord :manager; leader; conditions; demographic development; distance leadership; AIL; master´s thesis; chef; ledare; förutsättningar; demografisk utmaning; leda på distans; AIL; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer och sammanställning av policydokument ta fram chefers upplevelse av deras förutsättningar i sitt yrke och arbetsgivarens förväntningar och krav på chefernas prestation i den demografiska utvecklingen. Den teoretiska referensramen grundar sig i organisationsteori och organisationskultur för att ta med organisationernas strukturer kontra de kulturer som råder på arbetsplatser och synen på olika arbetsroller. LÄS MER

 3. 3. Dagens arbetsmiljö för tjänstemän i norra Virginia, USA : en studie av ett amerikanskt företag.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eva Ackerstierna; [2010]
  Nyckelord :gender; culture; leadership; diversity; USA; working conditions; genus; kultur; ledarskap; mångfald; USA; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Syfte:Att skildra en arbetsmiljö en ung akademiker kan förvänta sig att möta på en arbetsplats i norra Virginia, USA. Att reda ut vilka arbetsvillkoren är och hur arbetsmiljön ser ut ur perspektiv som genus, kultur och ledarskap.   Metod: Kvalitativ forskningsmetod med en induktiv, tolkande och konstruktionistisk strategi. LÄS MER

 4. 4. Åldersmedvetet ledarskap : en studie om teoretisk innebörd och praktisk tillämpning av Age Management

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jane Tollqvist; [2009]
  Nyckelord :Age Management; Åldersmedvetet ledarskap; arbetsförmåga; demografisk utmaning; åldrande arbetskraft; organisationsrecept;

  Sammanfattning : .... LÄS MER