Sökning: "demokratiämne"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet demokratiämne.

 1. 1. Vad hände med demokratin? - En kunskapsöversikt om demokrati och svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vilma Bolding; Kale Lidström; [2019]
  Nyckelord :demokrati; demokratiämne; makt; skola; svenska; svenskämne; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka på vilka sätt svenskämnet, enligt forskning, kan vara ett demokratiämne. Skolans, och mer specifikt svenskämnets, förhållande till det omgivande samhället och dess maktstrukturer hamnar därför i förgrunden för kunskapsöversikten. LÄS MER

 2. 2. Elevdemokrati? Ja....vad betyder det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserar på frågan kring hur eleverna ska inkluderas i planering och genomförande av skolarbetet. Vi har valt att undersöka elevdemokrati i skolan generellt och i svenskämnet i synnerhet och belyser både rektors, lärares och elevernas perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Är svenskämnet ett demokratiämne? En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokratiska arbetsformer; Svenskämnet som demokratiämne; Elevdemokrati; Elevinflytande; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Följande kunskapsöversikt görs inom fördjupningsämnet svenska och syftet med arbetet är att diskutera hur skolans demokratiska uppdrag och arbetsformer kan framträda ur ett svenskämnesperspektiv. När vi skriver utgår vi från åk 7–9 i den svenska skolan, dess läroplan och skollag. LÄS MER

 4. 4. Handling eller handlande – en kvalitativ studie om svenskämnets demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viktor Persson; Gustav Sjöström; [2018]
  Nyckelord :demokrati; elevinflytande; delaktighet; värdegrund; svenskämnet; litteratur; kommunikation; svenska som demokratiämne;

  Sammanfattning : Både det svenska samhället och dess skolväsende vilar på demokratins grunder. Det senare nämns allra först under ”Skolans värdegrund och uppgifter”. Eftersom den genomsnittliga ungdomen tillbringar 12 år i skolans värld blir den av stor vikt för fostrandet av aktiva samhällsmedborgare. LÄS MER

 5. 5. Litteraturens möjligheter i värdegrundsarbetet : En kvalitativ studie om lärares arbete med värdegrunden genom litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sanna Andersson; [2015]
  Nyckelord :Literature teaching; core values; democratic values; values education; deliberative conversations; subject perceptions; literature connections; Litteraturundervisning; värdegrund; demokratiska värderingar; värdepedagogik; deliberativa samtal; ämnesuppfattningar; Textkopplingar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva hur fyra lärare mot yngre åldrar förhåller sig till och arbetar med värdegrunden genom litteraturen. Där litteraturen används som ett pedagogiskt verktyg för att förebygga konflikter eller belysa andra frågor som berör skolans värdegrund. LÄS MER