Sökning: "demokrati brev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden demokrati brev.

  1. 1. Medborgare och IT i planprocessen : demokrativisioner i Ronneby

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

    Författare :Ida Olén; [2004]
    Nyckelord :medborgarinflytande; medborgardeltagende; demokrati; informationsteknik; e-government; översiktsplanering; översiktsplan; Internet; dialog; planprocess; samråd; PBL;

    Sammanfattning : Kraven har ökat på insyn och inflytande från medborgarna i samhällsutvecklingen. Medborgarnas medverkan i planeringsprocessen är viktig av flera skäl. Arenor där medborgarna ges möjlighet att diskutera och debattera behövs. Bland annat har tillkomsten av Internet skapat nya möjligheter till dialog mellan medborgare och myndigheter. LÄS MER