Sökning: "demokrati och hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden demokrati och hållbar utveckling.

 1. 1. "En kompisteckning. För det är en teckning man gör tillsammans med sina kompisar" : En studie om social hållbarhet i en postmodern förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Daniel Carlbom; Jennie Carlbom; [2022]
  Nyckelord :Democracy; Preschool; Relations; Social sustainability; Demokrati; Förskola; Relationer; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur barn i en postmodern förskola samspelar och använder sig av olika material för att etablera en social hållbarhet. Vi börjar med att förklara begreppet hållbar utveckling, samt hur den ekologiska, ekonomiska och sociala aspekten av hållbar utveckling hör ihop. LÄS MER

 2. 2. Stora sällskapet : Fragment av och för Bredäng, en offentlig installation

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Mårten Jensen; [2022]
  Nyckelord :Bredäng; Sätraskogen; design; offentliga rummet; offentliga möbler; senmodernism; arkitektur; stadsdel; stadsplanering; geografi; kulturarv; filosofi; fenomenologi; perception; rekreation; demokrati; miljonprogrammet; hållbar utveckling; material; tekniker; betong; furu; bänk; installation; social infrastruktur; möten;

  Sammanfattning : Torg, parker och stråk är platser som ofta ses som något gemensamt, en viktig del av det offentli- ga rummet, en skådeplats för diverse yttringar och därmed en fungerande demokrati. Offentliga rum och dess möbler är viktiga för ett stadsdels välmående, som en egen kategori av artefakter som berättar om stadsdelens historia och samtid. LÄS MER

 3. 3. Privat eller kommunal social hållbarhet : En komparativ studie om MKB:s och Stena Fastigheters sätt att arbeta med frågor som berör social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Hussain Karim; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; sustainable development; segregation; integration; democracy; justice; diversity; social capital.; Social hållbarhet; hållbar utveckling; segregation; integration; demokrati; rättvisa; mångfald; socialt kapital.;

  Sammanfattning : I dagens samhällsplanering prioriteras den ekonomiska och ekologiska hållbarheten ofta mer än social hållbarhet. Det som inte lyfts i samma utsträckning i dagens diskurs är de sociala värdena i området, exempelvis  kulturen, människors sociala förmågor  och områdets identitet. LÄS MER

 4. 4. Hållbart och digitaliserat : Policyimperativ inom biblioteksväsendet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Joakim Bröms; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; hållbar utveckling; digitalisering; bibliotek; policyimperativ; demokrati; åsiktsfrihet; textanalys;

  Sammanfattning : Since the launch of United Nations Agenda 2030, sustainable development has been a goal of the Swedish government. Furthermore, Sweden has vowed to be second to none in taking advantage of the potential benefits of digital technology. LÄS MER

 5. 5. En berättelse om svensk bostadspolitik – Analys av värdeförändringar och idéers resor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elisabeth Lundgren; Kristian Starnberg; [2021-02-09]
  Nyckelord :bostadspolitik; värde; idé; översättning; bostad 1850 – 2020;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att förbättra förståelsen för den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken genom att belysa hur grundläggande värden och idéer samspelat under perioden1850-2020. Teori: Lundquists (1998) teori om samhälleliga värdeförändringar där brottningen mellan demokratiska och ekonomiska värden kombineras med Czarniawskas och Joerges (1996) teori om hur idéer förflyttas genom översättningar och reser i tid och rum. LÄS MER