Sökning: "demokrati styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden demokrati styrdokument.

 1. 1. Lärares demokratiarbete i årskurs F-3 : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar för att främja elevinflytande i klassrummet genom läran om demokrati

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Oner; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; samhällsmedborgare; styrdokument; fostra; F-3-lärare;

  Sammanfattning : A qualitative study on how teachers actively work to promote student influence in the classroom through the teaching of and through democracy from the perspective of five F-3 teachers.  ... LÄS MER

 2. 2. Tala om arkitektur : Om två arkitekturorganisationers förhållande till talet, språket och behovet av utbredd kunskap inom ett samhällsbärande område

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Lisa Daram Westling; [2021]
  Nyckelord :Architecture; language; production process; practical knowledge; public knowledge; critical knowledge; knowledge dissemination; cooperation; Arkitektur; språk; arkitekturprocess; produktionsprocess; praktisk kunskap; samverkan; allmänhetens kunskap; kritik; kunskapsspridning;

  Sammanfattning : På ett övergripande plan handlar den här studien om språkets roll inom arkitektur, teoretiskt och praktiskt. Titeln Tala om arkitektur refererar till vad som händer i talad mening, mellan arkitekter, mellan arkitekter och andra yrkesgrupper och – bredare – i allmänt tal om arkitektur. LÄS MER

 3. 3. De yngsta barnens inflytande i förskolan : En fenomenografisk studie utifrån förskollärarnas uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Democracy; democratic way of working; preschool teachers’ approach; children´s influence; Demokrati; demokratiskt arbetssätt; förskollärares förhållningssätt; barns inflytande;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förskolans demokratiuppdrag och förskollärares erfaranden av fenomenet demokratiska arbetssätt i undervisningen av de yngsta barnen. Fokus är på de möjligheter och begräsningar som undervisningen ger för barns inflytande. LÄS MER

 4. 4. “Ibland hade det varit skönt om någon sa ‘gör såhär så blir det jättebra’” : En studie om hur samhällskunskapslärare realiserar demokratiuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Hagman Jansson; [2021]
  Nyckelord :arbetsformer; demokrati; demokratisk kompetens; demokratiuppdraget; medborgarfostran; ramfaktorer; samhällskunskap; samhällskunskapslärare;

  Sammanfattning : Lärare har ett dubbelt uppdrag vilket innefattar kunskapsuppdraget såväl som ett demokratiuppdrag. Historiskt sett har samhällskunskapsämnet varit det medborgarfostrande ämnet och det kan därför argumenteras för att samhällskunskapslärare har en väsentlig roll i att uppfylla skolans demokratiuppdrag. LÄS MER

 5. 5. Demokrati i samhällskunskapen : En kvalitativ studie om hur lärare förankrar demokrati i samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Egersand; Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; samhällskunskap; lärare; elever; demokratifostran och styrdokument.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att granska hur olika faktorer har en betydelse för hur lärare främjar och arbetar med demokrati i samhällskunskapen. Resultatet av studien visar att ämnet demokrati innefattar flera framgångsfaktorer som möjliggör inlärningen av demokrati. LÄS MER