Sökning: "demokratibegreppet"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet demokratibegreppet.

 1. 1. Grunden för våra demokratiska medborgare genom deliberativa samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Hellström; Jovanovska Isabella; [2021]
  Nyckelord :deliberativ demokrati; demokrati; elevinflytande; grundskola; medborgarskap; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskningen säger om hur skolor i Sverige kan arbeta med att fostra eleverna till demokratiska medborgare, detta i relation till styrdokumenten. I dag lever vi i ett demokratiskt samhälle där samhällets uppbyggnad vilar på demokratins grunder som alla svenska medborgare ska ha kunskap om. LÄS MER

 2. 2. Läroböckers framställning av demokratibegreppet : En kvalitativ jämförande studie om läroböcker och styrdokumentens framställning av demokratibegreppet ur en socialkonstruktivistisk och prociduriell kunskapssyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :André Thorslund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased understanding of the concept of democracy as well as its use in textbooks and the guideline of education in school. The questions addresses from which view of knowledge the concept of democracy is presented in textbooks and compares it with the definition of the guidelines of education. LÄS MER

 3. 3. FRAMSTÄLLNINGEN AV SKOLBIBLIOTEKSFRÅGOR I BIBLIOTEKSSTRATEGIN

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nina Othman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Framställningen av skolbiblioteksfrågor i biblioteksstrategin undersöks i uppsatsen med fokus på förslaget Demokratins skattkammare, samt de till dokumentet tillhörande remissvar som behandlar skolbiblioteksfrågor. Dokumenten analyseras med hjälp av Carol Bacchis policykritiska metodologi What’s the problem represented to be (2009). LÄS MER

 4. 4. Demokratiuppdraget - ett modeord eller barns rättighet? En kvalitativ studie om pedagogers arbete med demokrati-uppdraget i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tina Redgård Larsson; Felicia Nordstrandh; [2020]
  Nyckelord :Barn; demokrati; demokratiuppdraget; demokratiutbildning; förskolan; individ; pedagoger; subjekt.;

  Sammanfattning : Det framgår i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) att förskolan ska lägga grunden till barns demokratiutbildning, dock står det inte formulerat hur detta ska gå till eller vad som ska ingå i utbildningen. Läroplanens utformning av demokratibegreppet lämnar tolkningsfrihet åt pedagogerna som jobbar i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Det demokratiska biblioteket : en diskursanalys av demokratibegreppet i Biblioteksbladet 1996–2019

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Brobäck; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; demokrati; ideologi; diskursanalys; folkbiblioteksroller; Biblioteksbladet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how different perceptions of the public library’s democratic role are expressed in the library journal Biblioteksbladet during the years 1996–2019. The concept of democracy is understood as an ideological concept, used to legitimize an ideological stand. LÄS MER