Sökning: "demokratisk kunskapssyn"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade orden demokratisk kunskapssyn.

 1. 6. Lärorummets livsvärld och kunskapens maktdiskurs : Om spänningsförhållandet mellan de moderna och postmoderna kunskapsparadigmen samt deras relationer till läroplansförfattningen och klassrummets fysiska miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Peter Johansson; [2004]
  Nyckelord :modernitet; postmodernitet; livsvärld; lpf 94; läroplan; relativism; kunskap; makt; fenomenologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen har för avsikt att ur en filosofisk ansats försöka åskådliggöra teoretiska och tankemässiga komplikationer mellan kunskapssynen i läroplanen för de frivilliga skolformerna och det traditionella klassrummets fysiska och upplevda miljö. Detta för att pröva ansatsens möjligheter vid framtida teoretiska och empiriska studier. LÄS MER

 2. 7. Participatorisk kunskapsutveckling: "Fallet AU - Systemet i Singapore"

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Clinton Palomäki; [2001]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Det primära syftet med detta examensarbete har varit att: - Tillämpa och beskriva metoden participatorisk kunskapsutveckling. - Kunna utforska huruvida en demokratisk kunskapssyn kan implementeras eller ej. - Kartlägga huruvida kulturella konflikter kan uppstå och hindra utvecklingsarbetet inom AU - System i Singapore. LÄS MER