Sökning: "demokratisk representation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden demokratisk representation.

 1. 1. Vem får vara med? : En studie om inkludering i barn och ungdomslitteratur och inkluderande lässätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annika Callen; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; accessibility; children’s literature; youth literature; norms; norm creativity; norm criticism; audiobooks; Inkludering; tillgänglighet; barnlitteratur; ungdomslitteratur; normer; normkreativitet; normkritik; ljudböcker;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt vilka berättelser unga och barn möter genom barn- och ungdomslitteratur och även på vilka sätt som denna typ av litteratur finns tillgänglig att läsa. Studien innehåller även ekonomiska aspekter. LÄS MER

 2. 2. En värdegrund för alla Om samtalets möjligheter och begränsningar för utformandet av ett inkluderande värdegrundsarbete i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Lennartsdotter Ward; [2017]
  Nyckelord :värdegrund värdegrundsarbete; deliberativa samtal; asymmetriska maktrelationer; social och kulturell ojämlikhet; inkludering exkludering;

  Sammanfattning : Lennartsdotter Ward, Jenny (2016). En värdegrund för alla. En intervjustudie om samtalets möjligheter och begränsningar för utformandet av ett inkluderande värdegrundsarbete i gymnasieskolan (A value system for all. LÄS MER

 3. 3. Doyle och demokratisk fred: En statistiskanalys av representation, liberala värderingar, handel och interdependens för demokratisk fred!

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kevin Karlsson; [2016]
  Nyckelord :moral och interdependens; kultur; demokrati; fred; Law and Political Science;

  Sammanfattning : B-uppsatsens forskningsproblem är om Doyles teser om varför demokratier inte för krig mot varandra stämmer efter Huntingtons tredje demokratiseringsvåg. Uppsatsens syfte är att bidra till den demokratiska teorin genom att försöka avgöra om de tre faktorer som Doyle härleder från Kant och kompletterar kan förklara frånvaron av mellanstatligt krig mellan etablerade demokratier genom en empiriskanalys med tidseriedata och variabler från QoGs standard datamaterial från år 2015. LÄS MER

 4. 4. Problematiseringarna i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten : En diskursanalys av försvarspropositionen 2008/09:140 samt den tillhörande riksdagsdebatten och försvarsutskottets betänkande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Kisberg; [2015]
  Nyckelord :Discourse analysis; Carol Lee Bacchi; problem representation; general conscription; Diskursanalys; Carol Lee Bacchi; Problemrepresentation; allmän värnplikt;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats vars syfte är att undersöka diskursen kring värnplikten och reda ut problematiseringar i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten. Detta görs genom att urskilja skillnader gällande problemrepresentationer i debatten mellan regeringen och oppositionen. LÄS MER

 5. 5. Arbetsdomstolens partsammansättning - opartisk eller partisk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Svenburg; [2014]
  Nyckelord :Arbetsdomstolen; intresseledamöter; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; Kellermann mot Sverige; Langborger mot Sverige; Europadomstolen; artikel 6.1; jäv; partisk; opartisk; oavhängig; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsdomstolens partsammansättning har länge ifrågasatts. Fyra av sju ledamöter utnämns på förslag av centrala arbetsmarknadsorganisationer. Denna sammansättning är en konsekvens av att den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen utgår ifrån den s.k. LÄS MER