Sökning: "demokratiska arbetsformer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden demokratiska arbetsformer.

 1. 1. Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Demokratididaktik; demokratiuppdrag; kunskapsuppdrag; samhällsundervisning; skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att sammanställa och jämföra den systematiskt framställda kunskap som finns inom vårt problemområde för att få svar på vår frågeställning “Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?”. I vår sökprocess fann vi vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och böcker som innehöll relevant forskning för vårt valda fokusområde. LÄS MER

 2. 2. Elevdemokrati? Ja....vad betyder det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserar på frågan kring hur eleverna ska inkluderas i planering och genomförande av skolarbetet. Vi har valt att undersöka elevdemokrati i skolan generellt och i svenskämnet i synnerhet och belyser både rektors, lärares och elevernas perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Demokratifostran i SO-undervisning i årskurs F-3 : En studie med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter eleverna erbjuds inom SO-undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Korpela; [2019]
  Nyckelord :Demokratiuppdraget; demokratifostran; demokratiska arbetsformer; deliberativ kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F-3 gestaltar demokratifostran inom ramen för SO-undervisningen med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter som erbjuds eleverna. Intresse för ämnet väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen där jag mötte olika gestaltningar och förhållningssätt gällande demokratifostran. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på litteraturundervisning – Samtalets möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingmar Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; Deliberative communication; Litteratursamtal; Litteraturundervisning; Samtalsgenrer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för didaktisk forskning som exemplifierar, problematiserar och vidgar förståelsen för hur boksamtal förs inom ramen för svenskämnet i skolan. Kunskapsöversikten har som mål att ge några didaktiska perspektiv på litteraturundervisningen samt ge upphov till konstruktiva reflektioner över lärarprofessionen. LÄS MER

 5. 5. Demokratiuppdraget : - En kvalitativ intervjustudie utifrån fyra lärare i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Eriksson; Elsa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; demokratiuppdrag; värdegrund; elevdemokrati; elevinflytande.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera hur fyra lärare arbetar med skolans demokratiska uppdrag i grundskolans tidigare år. För att uppnå syftet har studien utgått från fyra frågeställningar: Hur definierar lärarna skolans demokratiska uppdrag? Vad anser lärarna att det finns för möjligheter med att arbeta med demokratiuppdraget i klassrummet? Vad anser lärarna att det finns för begränsningar med att arbeta med demokratiuppdraget i klassrummet? Hur tillämpar lärarna demokrati i undervisningen? Studiens empiri samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer och tematiserades utifrån studiens frågeställningar. LÄS MER