Sökning: "demokratiska kriterier"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden demokratiska kriterier.

 1. 1. Den fredsvurmande vapenexportören : Svensk krigsmaterielexport till Förenade Arabemiraten efter införandet av lagen (2018:135) och dess legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Fröling; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; svensk vapenexport; krigsmaterielexport; Förenade Arabemiraten; logic of appropriateness; logic of consequences; rational choice; idéanalys; diskursanalys.;

  Sammanfattning : The problem area of the study concerns the Swedish arms export to the United Arab Emirates and if this goes against Swedish legislation regarding weapons export as a rule with the guidelines for human rights and non-armed conflicts, which are also established in law from 2018. These guidelines can be considered important for Swedish foreign policy, with the goal to depict Sweden as a nation that protects human rights, seeks world peace and democratic ideals, which has led to this study that wants to investigate the arms exports to the United Arab Emirates during 2019. LÄS MER

 2. 2. Att mäta med stadslivet som insats : en validitets- och reliabilitetsanalys av ett verktyg som kvantifierar sociala värden i urban miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Lövgren; Ida Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadsplanering; kvantifieringsverktyg; stadsliv; urbana miljöer; sociala värden; social hållbarhet; hållbarhet; mäta; mätbarhet; omätbar; kvalitativ; kvantitativ; kvantifiering; validitet; reliabilitet; expertkunskap; demokrati;

  Sammanfattning : Samhället förlitar sig idag mer och mer på att mätbara variabler ska kunna fånga och förenkla den komplexa värld vi lever i. Människan vänder sig till kalkylerande metoder och går mot en “pedantisk byråkrati” där generaliseringen får oss att förlora det unika i situationer och individer (Bornemark 2018). LÄS MER

 3. 3. Lättläst skönlitteratur : Lärares resonemang kring den lättlästa litteratur för vuxna andraspråkselevens läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Sophie Aleke; [2020]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk. kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skollagen (2010:800, kap 20, 4§) uttrycker att elever med svenska som andraspråk ska ges möjlighet att utveckla en språklig kompetens inom svenska språket vilket följas av förmågor inom både läsandets och skrivandets konst. Lärarens uppdrag är att ge eleven verktygen till att skapa och utveckla dessa kompetenser som behövs för att eleven ska kunna delta i det demokratiska samhället. LÄS MER

 4. 4. Vart är EU på väg? - En kritisk analys av demokratin och det demokratiska underskottet i EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludwig Eriksson; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Demokrati; Demokratiskt underskott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Titeln på min uppsats är: Vart är EU på väg? Det är en befogad fråga i dessa tider eftersom unionen ifrågasätts alltmer. Diskussionen angående EU:s demokratinivå och dess demokratiska underskott har aktualiserats ytterligare under 2017 då Storbritannien begärde utträde ur unionen. LÄS MER

 5. 5. Whose Rule of Law in the case of International Signals Intelligence?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Kvist; [2014]
  Nyckelord :public international law; jurisprudence; EU law; SIGINT; surveillance; Snowden; Rule of Law; intelligence exchange agreement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Doktrinen kring rättsstatsprincipen är nära sammanflätad med vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle. Det är en rättsfilosofi som appliceras aktivt i domstolar och internationella organisationer såsom Europadomstolen och Förenta Nationerna, som en absolut nödvändighet för att främja och implementera rättvisa och fred på jorden. LÄS MER