Sökning: "demokratiska värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden demokratiska värderingar.

 1. 1. "Att underkasta sig majoriteten" : En kvalitativ studie om föreningslivets påverkan på demokratiska värderingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Bergström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many scholars have recognized civic society as a fundamental part to the functioning of democracy. This essay investigates how the civic society works as a school in wich citizens can assimilate democratic virtues. Most studies in this research area have focused on the civic society in more wider terms. LÄS MER

 2. 2. Odemokratisk kommunikation – En analys av hur kommunikation kan underminera demokratiska värden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maya Lagerholm; [2018-10-29]
  Nyckelord :kommunikation; demokrati; framing; retorik; språklig påverkan;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa kommunikation som kan betraktas som odemokratisk och hur det kan ta sig i uttryck. Språkets påverkan står i fokus och utgångspunkten är att val av uttryckssätt och språkbruk kan styra våra tankar i en viss riktning. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Civic education; Demokrati; Medborgerlig bildning; Medborgerliga kompetenser; Teaching methods; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med demokrati : En intervjustudie om hur demokratiuppdraget beskrivs och arbetas med i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Annika Larsson; [2018]
  Nyckelord :Democracy; real influence; influencing factors; democracy mission; preschool; preschool teachers; Demokratiuppdrag; demokrati; pedagog; förskollärare; reellt inflytande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka kunskapen om hur pedagoger anser sig tillämpa begreppen demokrati och reellt inflytande i sitt vardagliga arbete med förskolebarn. Olika teoretiska vindar har under historiens gång format utbildningssystemens demokratiuppdrag. LÄS MER

 5. 5. Vem ska styra? : En studie om ungas tillfredsställelse med demokrati

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Ceder; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; Tillfredsställelse; Demokratifostrande; Didaktik; Samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Denna uppsats inriktar sig på att undersöka ungas stöd för demokrati och vad som påverkar detta. Utgångspunkten är i tidigare forskning som har funnit att unga inte längre värdesätter demokrati i samma utsträckning som äldre generationer, vilket är ett trendbrott. LÄS MER