Sökning: "demokratisyn"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet demokratisyn.

 1. 1. Folkmotion i svenska kommuner – En främmande fågel i den representativa demokratin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Blomstedt; Maja Tinnervall; [2018-01-29]
  Nyckelord :deltagande; deltagardemokrati; demokratiideal; demokratisyn; demokratiutveckling; folkmotion; kommuner; valdemokrati;

  Sammanfattning : Syfte: Att fördjupa förståelsen för två skilda uppfattningar om huruvida deltagardemokrati kanförstärka den representativa demokratin. Detta görs genom en undersökning av hursvenska kommuner förhåller sig till att komplettera den representativa demokratin meddeltagardemokratiska åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Demokrati i gymnasieskolan : En studie kring lärares syn på demokrati och hur detta uttrycks i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Agnes Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Democracy; attitudes; citizenship; social science; teachers; lessons; didactic; Demokrati; demokratisyn; medborgarskap; samhällskunskap; lärare; lektioner; didaktik;

  Sammanfattning : As a teacher today, you have a task to give your students good knowledge and give them great possibilities to reach their goals. But as a teacher, you also have a task to raise your students to be good democratic citizens. LÄS MER

 3. 3. Deltagande eller lika rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristin Trens; Linnea Winter; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; Demokratisyn; Habitus; Samhällskunskap; Samhällskunskapslärare; Undervisning;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka likheter och skillnader i hur samhällskunskapslärare tolkar de demokratiska värden som förmedlas i skolans värdegrund och i samhällskunskapsämnets syftesförklaring i läroplanen, samt att undersöka varför dessa likheter och skillnader finns. Det teoretiska perspektivet utgår från Pierre Bourdieus handlingsteori och begreppet habitus. LÄS MER

 4. 4. ”Den osynliga regeringen” - En undersökning av Edward L. Bernays demokratisyn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Anton Larsson; [2018]
  Nyckelord :Democracy; Edward L. Bernays; PR; Propaganda; Psychology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Edward L. Bernays (1891 - 1995) was an American PR-pioneer who came into prominence during the 1920s. He made a significant contribution to the theorizing and legitimization of the field. This started with Crystallizing Public Opinion(1923)where he defined, justified and celebrated the profession. LÄS MER

 5. 5. Utbildning i demokratins syfte - implikationer och problematik för filosofiundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Riitta Itäkylä; [2017-12-06]
  Nyckelord :demokrati; demokratimodell; utbildning; styrdokument; skolväsendet; John Dewey; filosofiundervisning; filosofilärare; neutralitet; ställningstagande; filosofididaktik;

  Sammanfattning : Skolans samhälleliga uppdrag och värdegrund beskrivs i såväl internationella som nationella styrdokument som intimt förknippade med demokrati och mänskliga rättigheter. Eftersom demokratin i sig är ett värdeladdat begrepp så är inte heller den demokratisyn som styrdokument implicit uttrycker neutral utan formuleras utifrån vissa maktpolitiska samt liberal-kommunitaristiska perspektiv på demokratin, samhället och utbildning. LÄS MER