Sökning: "demokrativärden"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet demokrativärden.

 1. 1. En kvalitativ studie om styrningsideal inom offentlig förvaltning : råder det likheter och skillnader på styrningsideal beroende på chefsnivå?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Abdul Mehmood; Kristoffer Petric; [2021]
  Nyckelord :Democratic values; Economic values; New Public Management; Public leadership; Managerial level; demokrativärden; ekonomivärden; New Public Management; offentligt ledarskap; chefsnivåer;

  Sammanfattning : I studien undersöktes hur det dagliga ledarskapet inom offentliga verksamheter tar sig uttryck i relation till det offentliga styrningsidealet samt hur detta kan förstås i relation till chefsnivå. Studien tog sitt stöd ur teoretiska aspekter i form av vårt offentliga etos, styrning ledning och chefsnivåer. LÄS MER

 2. 2. Effektivitet och kvalitet i relation till resurser : En kvalitativ studie om vårdpersonals uppfattning om välfärdens framtida svårigheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mavis Zander; [2021]
  Nyckelord :Welfare; quality; efficiency; digitization; resources; logics; Välfärd; kvalitet; effektivitet; digitalisering; resurser; logiker;

  Sammanfattning : Det råder debatter och diskussioner om att ökad effektivitet, produktivitet och digitalisering krävs för att lyckas med välfärdsuppdraget. Begreppen är central och det finns få individnära forskning om vad dessa begrepp står för och innebär i det dagliga arbetet för olika yrkesverksamma personer inom välfärdenstjänster såsom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. LÄS MER

 3. 3. Folkbibliotek, frihet och förvaltning : En idéanalys av debatten om bibliotek på entreprenad

  Master-uppsats,

  Författare :Ylva Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; entreprenad; förvaltning; idéanalys; privatisering; kulturpolitik; demokrativärden; ekonomism;

  Sammanfattning : Studying the debate on privatization of public library management in Swedish newspapers from 2005 and forward, this thesis aims to examine what values underpin the arguments used by proponents of different management forms. By constructing two ideational types – democratism and economism - this thesis analyzes how the proponent’s views and ideas on different management forms, namely private and public, would impact the public library organization. LÄS MER

 4. 4. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 5. 5. Den gode byråkraten – Byråkratisk etik i en demokratisk stat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :byråkratisk etik; demokrati; värden; etisk beslutsanalys; rättfärdiga; polyarki; byråkrat; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis examines the problem of implementation which can arise within the separation of the Swedish parliament and the executive bureaucracies. The question is answered mainly with help from the values presented in Dahl’s theory of democracy (2002) and Lundquist’s theories of bureaucratic ethics (1988 & 1998) together with the Government Offices’ values for civil servants. LÄS MER