Sökning: "den femte disciplinen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden den femte disciplinen.

 1. 1. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskador hos Svenska kyrkans skogscertifiering enligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 2. 2. Organisationens betydelse- en fallstudie om hur en skola väljer att organisera sin verksamhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Systemteori; femte disciplinen; lärande organisation; Kasam;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Svensson, Kristofer (2018). Organisationens betydelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapet - en förutsättning för medarbetarens lärande : En studie om ledarskap utifrån ett medarbetar- och chefsperspektiv i en statlig organisation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samuel Olofsgård; Lindell Josefine; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Learning organisation; Organisational learning; The fifth discipline; Double loop-learning; Public sector; Ledarskap; Lärande Organisation; Organisatoriskt lärande; Den femte disciplinen; Double loop-lärande; Offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad präglas av flexibilitet och ständiga förändringar som ställer höga krav på organisationers förmåga till omställning och utveckling. Syftet med studien är att undersöka hur chefers ledarskap kan främja organisatoriskt lärande mot visionen lärande organisation inom en statlig myndighet. LÄS MER

 4. 4. How does the moving of the family affect the outcome in swedish secondary school?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Claes Andersson; [2011]
  Nyckelord :Moving; Student; Outcome; Swedish; Secondary; School;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete har varit att belysa det problem som det kan innebära för en skola att hantera elever som flyttat in under grundskoletiden och undersöka hur dessa elevers resultat påverkas av det faktum att de har flyttat in från en annan skola. Den teori jag har använt är huvudsakligen systemteorin som den beskrivs i Peter Senges ”Den femte disciplinen”. LÄS MER

 5. 5. Försvarsmaktens utlandsstyrka : en organisation med krav på hög flexibitet och anpassningsbarhet i en föränderlig värld

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anders Svensson; [2005]
  Nyckelord :Militära operationer; Personalutveckling; Förändringsarbete; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005; Internationella aspekter;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att studera hur Försvarsmakten och dess utlandsstyrka tar tillvara vunnen erfarenhet samt implementerardenna erfarenhet i organisationen. Huvudfrågeställningen som uppsatsen svarar på är: (A) Är Försvarsmakten, i detta fall dess utlandsstyrka,en lärande organisation och i så fall i vilken grad? Huvudfrågeställningen byggs upp av ett antal underfrågor; (1) Hur implementeras vunnenerfarenhet in i organisationen? (2) Hur ändringsbenägen är organisationen utifrån vunnen erfarenhet? (3) Hur kommuniceras nya erfarenheterinom och mellan olika nivåer i organisationen? (4) Hur ser organisationen sig själv- som löst samansatta delar eller som ett system där alladelar verkar tillsammans? (5) Hur hanteras personalomsättning inom organisationen för att minska kompetensbortfall? Den teoretiska ramenär byggd utifrån 3 olika teorier: Argyris/Schöns teorier om single - loop learning och double - loop learning samt tillhörande theories in usemodell 1 och 2. LÄS MER