Sökning: "den heliga lunden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden den heliga lunden.

  1. 1. Villaträdgården som lundmiljö

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Olof Green; [2019]
    Nyckelord :lunden; den heliga lunden; genius loci; C. Th. Sørensen; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; grove enviroment;

    Sammanfattning : Lunden kan både ses som en vegetationstyp och som en företeelse. Men lunden är svår att få grepp om, hur ser den egentligen ut? Är det en naturlig landskapstyp? Vad är/har varit dess funktion? Varför är lunden ofta sammankopplad till människan som en kultplats. LÄS MER