Sökning: "den heterosexuella matrisen"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden den heterosexuella matrisen.

 1. 1. ”…bara en levande varelse” : - En tematisk analys med genusperspektiv av Viktoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883) samt didaktisk tillämpning av verken för skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Hallan; [2023]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Anne Charlotte Leffler; genus; könsnormer; värdegrundsarbete; litteratursamtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Victoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883), två noveller som tillkom under en period i Sverige då frågor om kön debatterades flitigt. Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur värdegrundsarbete angående könsnormer och -värden kan bedrivas i svenskundervisningen på gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Kvinnan i organiserad brottslighet : Könskategorisering framhåller traditionella könsmönster

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Bernhardsson Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Organiserad brottslighet; aktör; könskategorisering; heteronormativitet; heterosexuella matrisen;

  Sammanfattning : Denna studie har analyserat åtta myndighetsrapporter mellan 2010–2021 som handlar om organiserad brottslighet och undersöker hur kvinnan beskrivs i dokumenten. Syftet är att genom kvalitativ innehållsanalys av dokumenten öka förståelsen för kvinnan i en kriminell samhällsstruktur. LÄS MER

 3. 3. Flicka, pojke, människa : En intersektionell genusstudie med särskilt fokus på maskulinitet i Jessica Schiefauers ungdomsroman Pojkarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Pojkarna; Jessica Schiefauer; intersektionalitet; performativitet; den heterosexuella matrisen; hegemonisk maskulinitet; homosocialt begär; heteronormativitet; kön; sexualitet; ålder; ungdomsroman;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Jessica Shiefauers ungdomsroman Pojkarna ur ett intersektionellt, genus och maskulinitetsteoretiskt perspektiv. Analysen handlar om hur genus konstrueras och framställs i samverkan med andra kategorier som ålder och sexualitet, men också vad som präglar pojkars umgängeskoder i romanen och hur huvudkaraktären Kims upplevelse av sin egen kropp och identitet utvecklas i förhållande till detta. LÄS MER

 4. 4. Risk och skyddsfaktorer för unga HBTQ+-personer i skolans jämställdhetsarbete : Årskurs 7–9

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Joy Hallin; Saga Lundahl; [2022]
  Nyckelord :Heterosexuella matrisen; queer; makt; identitetsnormer; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur olika faktorer kan påverka lärares arbete med jämställdhet och HBTQ+frågor i undervisning inom grundskolans årskurs 7–9, samt analysera om lärares arbete med jämställdhet och HBTQ+frågor kan fungera som skydds- och/eller riskfaktorer för HBTQ+-ungdomar.Uppsatsen har en kvantitativ forskningsansats med survey design. LÄS MER

 5. 5. Det villkorade könet : En tematisk analys av framställningen av transpersoner i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Selma Korajac; Emelle Bayrak; [2022]
  Nyckelord :transgender; social work; Swedish Government Official Reports; transperson; socialt arbete; Statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : Transpersoner är en grupp som i forskning observerats löpa särskild risk för social utsatthet. Transpersoners levnadsvillkor i relation till den egna könsidentiteten i fråga om sådant som juridisk könstillhörighet och könskorrigerande är något som regleras i lag. LÄS MER