Sökning: "den personliga sektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden den personliga sektorn.

 1. 1. Den professionella chefsrollen : Högt uppsatta chefers interpersonella relationer på arbetsplatsen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andrea Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :interpersonella relationer; arbetsplats; chefskap; rollteori; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen är ett vanligt förekommande ställe för människor att inleda och upprätthålla interpersonella relationer. En sådan kontext kan dock skapa rollkonflikter om det finns motstridiga rollförväntningar mellan chefsrollen och den interpersonella relationsrollen. LÄS MER

 2. 2. Tio år i FRA-lagens skugga : en analys av hur ett av de mest omstridda lagförslagen i svensk historia påverkat balansgången mellan frihet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kristonel Elwe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällen har genom historien eftersträvat en perfekt balans mellan frihet och säkerhet. Med anledning av att termerna definieras utifrån subjektiva kriterier har balansgången resulterat i olika utfall beroende på en rad unika och historiska omständigheter. LÄS MER

 3. 3. Generation Y and digital banking : How can traditional Swedish retail banks address the needs and behavior of Generation Y in digital banking?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ludvig Wedberg; [2019]
  Nyckelord :Open banking; PSD2; Multisided platforms; Personalization; Customer experience; Customer journey; Generation Y;

  Sammanfattning : The financial sector is transforming as a result of PSD2 and open banking. The traditional retail banks face new competition from FinTechs and BigTechs. 78 percent of Nordic banks are concerned by the threat of disruption and 88 percent think that they need to rethink their business model. LÄS MER

 4. 4. Undersköterskors upplevelse av att byta enhet med kort varsel : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jackie Evensson; Pernilla Jansson; [2019]
  Nyckelord :hemtjänst; heltid som norm; förändringsarbete; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Verksamheter inom den kommunala sektorn befinner sig i ständig förändring och måste hela tiden utvecklas för att anpassa sig till nya direktiv och förutsättningar. De flesta kommuner står inför utmaningen att införa heltid som norm inom bland annat vård och omsorg utan att försämra arbetsmiljön för undersköterskorna. LÄS MER

 5. 5. Kan lönen premieras av olika personlighetsdrag? : En kvantitativ studie om sambandet mellan personlighet och lön inom privat och offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Hellmark; Kim Naess; [2019]
  Nyckelord :Personlighet; lön; sektor; Levnadsnivåundersökningen; femfaktorteorin; humankapital; habitus; fält;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om personligheten kan tänkas påverka lön och om personligheten i så fall har olika betydelse beroende på socioekonomisk befattning och sektorstillhörighet. I Sverige har det visat sig att lönen generellt är högre i den privata sektorn än i den offentliga, samt att den offentliga sektorn till stor del består av kvinnodominerade yrken. LÄS MER