Sökning: "den skatterättsliga neutralitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden den skatterättsliga neutralitetsprincipen.

 1. 1. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 2. 2. Kvalificerade personaloptioner : Särskilt i ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :kvalificerade personaloptioner; personaloptioner; neutralitetsprincipen; skatterätt; innovationsundantaget;

  Sammanfattning : Dagens skattemässiga reglering av personaloptioner har blivit kritiserad då skattesatsen ansetts vara för hög. Bland annat därför införs nya regler i IL om s k kvalificerade personaloptioner. Dessa kvalificerade personaloptioner innebär ett avsteg från de skattemässiga principerna om likformighet och neutralitet. LÄS MER

 3. 3. Pappa, jag vill ha ett företag! - Likformig och neutral beskattning vid överlåtelse av verksamheten i ett fåmansföretag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rasmus Johannesson; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; 3:12-regler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to prevent owners of closely held corporations from transforming highly taxed salary income into lower taxed capital income, special rules exist for closely held corporations. These rules are known as the 3:12-rules and are found in chapter 57 of the Swedish income taxation act (inkomstskattelagen (1999:1229), IL). LÄS MER

 4. 4. Beskattning av ideella föreningar - en principfråga? - En kritisk analys av beskattning av finansierande second hand-försäljning utifrån neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonna Olofsson; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; ideell förening; neutralitetsprincipen; second hand; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden it’s common that public benefit non-profit associations are partly financed by selling donated goods second hand. These organisations are in principle tax-exempted but their economic activity has in recent years been subjected to income- and value-added tax. LÄS MER

 5. 5. Kvittningsrätten inom fållan : En analys av reglernas förenlighet med den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Martin Andersson; Andreas Malm; [2015]
  Nyckelord :Set-off right; stock fold; quotas; carry forward rule; intra-group set off rule; Supreme Administrative Court 2013 ref. 52; the principle of fiscal neutrality; Kvittningsrätten; fållan; kvotering; sparanderegel; koncernkvittningsregeln; HFD 2013 ref. 52; neutralitetsprincipen;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2013 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslut i ett mål gällande kvittningsrätten för kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter. Frågan som be-handlades i målet var om aktiebolaget hade rätt att kvitta sina kapitalförluster mot kapital-vinsterna som uppkommit i den utländska delägarbeskattade juridiska personen. LÄS MER