Sökning: "den svarta legenden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden den svarta legenden.

  1. 1. Den svarta legenden och begreppsanvändningen avurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker : En studie om representationen av upptäckten ochkoloniseringen av Amerika och benämningar påurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Elsa Jensen; [2019]
    Nyckelord :den svarta legenden; la leyenda negra; läroböcker; spanska; urbefolkning; upptäckten av Amerika; koloniseringen av Amerika;

    Sammanfattning : Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll. LÄS MER