Sökning: "den tidiga läsinlärningen"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden den tidiga läsinlärningen.

 1. 1. Syntetiskt och analytiskt förhållningssätt – en kunskapsöversikt om hur två olika förhållningssätt påverkar elevers tidiga läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Angelica Colak; Camilla Cavinger; [2019]
  Nyckelord :tidig läsinlärning; syntetiskt förhållningssätt; analytiskt förhållningssätt; avkodning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Barns tidiga läsinlärning har under en lång tid varit ett hett ämne där olika företrädare förespråkat vilka läsinlärningsmetoder som är mest gynnsamma. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med metoder som utgår från de syntetiska respektive analytiska förhållningssättet. LÄS MER

 2. 2. Speciallärares arbete med tidiga insatser för att främja god läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Falk; Nathalie Carlström Englund; [2018]
  Nyckelord :fonem-grafem-kopplingen; fonologisk medvetenhet; läsinlärning; speciallärarrollen; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att få fördjupad förståelse av speciallärares erfarenheter av specialpedagogiskt arbete för att tidigt förebygga och möta hinder i elevers läsutveckling. Vi ville undersöka speciallärares arbete med att främja god läsutveckling i skolans tidigare år. LÄS MER

 3. 3. Läsutveckling och läsengagemang påverkar ömsesidigt varandra : – en studie om lärares förhållningssätt till läsinlärning och läsengagemang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mirjam Olander; Sara Rosander; [2018]
  Nyckelord :Läsundervisning; tidig läsinlärning; läsengagemang; motivation; lärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker lärares tankar om tidig läsinlärning och deras förhållningssätt kring läsengagemang. Syftet för studien är således att undersöka hur lärare som är verksamma i årskurserna f-3 resonerar kring den tidiga läsinlärningen och hur de förhåller sig till läsengagemang som en påverkande faktor för den fortsatta läsutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar lärare med den tidiga läsinlärningen : En kvalitativ studie av hur sex lärare arbetar med läsinlärningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Qvarnberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att lära via språkljud : Tyska pedagogers arbete med fonologisk medvetenhet som grund för läsinlärningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emma Niles; [2018]
  Nyckelord :Fonologiskt baserad modell; stavelsebaserad modell; läsinlärning; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete diskuterar läsinlärning med fokus på fonologisk medvetenhet i förskoleklass samt grundskolans åk 1 och 2. Syftet med examensarbetet är att skapa en fördjupad kunskap om och förståelse för hur pedagoger arbetar med fonologisk medvetenhet i undervisningen. LÄS MER