Sökning: "den utvidgade didaktiska triangeln"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden den utvidgade didaktiska triangeln.

 1. 1. Att främja jämställdhet och motverka könsmönster -En forskningsöversikt som belyser lärares utmaningar med värdegrundsuppdraget i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Albrektsson; Moa Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; könsmönster; lärare; normer; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från ett av lärares komplexa uppdrag i arbetet med värdegrunden mer specifikt; uppdraget att främja jämställdhet och motverka könsmönster. 2018 reviderades läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Syftet var att förtydliga lärares jämställdhetsuppdrag. LÄS MER

 2. 2. ”Vi känner att vi inte kan garantera säkerheten för barnen på förskolan längre.” : En kvalitativ studie om förskollärares berättelser från Förskoleupproret kring varför vissa områden betraktas som mer stressande än andra på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mikaela Wahlgren; Stina Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :stress; förskollärare; #pressatläge; förskoleupproret; utvecklingsekologisk teori; den utvidgade didaktiska triangeln;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares stress. Detta gjordes genom att analysera förskollärares berättelser från Förskoleupproret #pressatläge om hur förskollärares upplevda stress påverkar deras hälsa och den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogikens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Hallin; Elsa Nordenfelt; [2019]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; fysisk aktivitet; utvidgade didaktiska triangeln; risky play.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar som finns för förskollärare att bedriva utomhuspedagogik i förskolan, samt vilket lärande barnen därmed erbjuds. Studien utgick från två forskningsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Grupparbete står på schemat! : en studie om pedagogers uppfattning om och val av grupparbete som arbetsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabelle Bielke; Josefin Virsén; [2018]
  Nyckelord :grupparbete; enkät; uppfattning; val; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar kring grupparbete som arbetsmetod samt deras val av dess användning i undervisningen. Syftet med studien har även varit att ta reda på hur faktorerna gruppstorlek, lokaler, lärarens roll, bedömning och tid kan påverka dessa uppfattningar och val. LÄS MER