Sökning: "deologi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet deologi.

  1. 1. Namnet ska ge rötter, men också vingar – En sociolingvistisk undersökning av invandrade föräldrars namnval till sina svenskfödda barn

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Elaine Sjödin; [2021-10-01]
    Nyckelord :namn; förnamn; namnval; invandrade föräldrars namnval; identitet; identitetskonflikt; diskurs; deologi; makt; majoritetssamhälle;

    Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie undersöks vilka faktorer invandrade föräldrar kan se som väsentliga när de väljer namn till sina svenskfödda barn samt om namnvalen kanses som en del i en identitetsskapande process. Om så är fallet undersöks om det finns någon konflikt mellan olika identitetsframställningar. LÄS MER