Sökning: "deployment preparations"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden deployment preparations.

 1. 1. Optimering inför insats  : en idealtypsanalys av korvetten HMS Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jan-Erik Linell; [2009]
  Nyckelord :7s framework; ideal type analysis; organization analysis; deployment preparations; 7s modellen; idealtypsanalys; organisationsanalys; insatsförberedelse;

  Sammanfattning : I och med Försvarsmaktens omställning till insatsförsvar med internationella åtaganden har sannolikheten för att marina förband ska nyttjas för väpnad strid ökat markant. Med detta följer ett än större behov av att kunna hantera sådana prövningar. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär EU-Battle Groups insatstid för dess transporter?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Sven Hansson; [2005]
  Nyckelord :Logistik; Transporter; Militära operationer; Försvarsmakten; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005; Transportation; Internationella aspekter;

  Sammanfattning : Sverige har med sina åtaganden inom EU Battle Groups tagit ansvar för en militär verksamhet som kräver storamått av rörlighet med snabb insatstid. Troliga konflikthärdar kommer inom en överskådlig tid att uppstå långtifrån Skandinaven vilket kräver planering och snabba transporter med stor kapacitet samt lång räckvidd. LÄS MER