Sökning: "deponi"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet deponi.

 1. 1. Från deponi till lösullsisolering : En undersökning av återbrukspotentialen för isoleringsspill i en husfabrik

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Eric Albinsson; Jonathan Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Återbruk; isolering; lösullsisolering; husfabrik; cirkulär ekonomi; cirkulärt byggande;

  Sammanfattning : Befolkningen på jorden ökar idag i en ohållbar takt. Dagens samhälle är inte förenligt med den naturresursbas som jorden besitter. Byggbranschen står för en stor del av de utsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen. För att minska dessa krävs åtgärder där klimatet sätts i första hand. LÄS MER

 2. 2. Hantering av PAH-kontaminerad asfalt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :David Burotto Carrasco; [2022]
  Nyckelord :Polycykliska aromatiska kolväten; 16PAH; asfalt; Kontaminerad asfalt; Bens a pyren; ppm; mg kg; 50ppm; PAH-L; PAH-M; PAH-H; cancerogena; toxicitet; Laktester; provtagning; provtagningsstrategi; fältundersökning; labbanalyser; ekonomi; klimat; miljö; hållbar utveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hantering av PAH kontaminerad asfalt har i denna rapport studerats med syftet att utreda moment som berör hanteringen från de tidiga projekteringsfaserna fram till slutlig förvaring, destruktion eller återvinning av den kontaminerade asfalten. I rapporten följs denna tidslinje från litteraturstudien, där läsaren får med sig en allmän och fördjupad kunskap om det berörda ämnet, till konkreta metoder och redovisning av resultat från specifika fall och moment som undersökts. LÄS MER

 3. 3. Solceller på Sysavs återvinningscentraler och avfallsanläggningar – en undersökning av potentialen för produktion av solel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Sara Wallén; [2022]
  Nyckelord :deponi; solceller; återvinningscentral; solel; lönsamhet; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Todays society is moving towards electrification. This means that more renewable energy is needed. In the southern parts of Sweden the energy consumption is far greater than the production and the electricity prices are rising. Sysav is a company that takes care of the waste and recycling. LÄS MER

 4. 4. Återanvändning av schaktmassor ur ett hållbarhetsperspektiv för entreprenadföretag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Theodor Fransson; Jakob Callenryd; [2022]
  Nyckelord :Construction companies; sustainable; authority; excavated masses; recycling; Entreprenadföretag; hållbar; myndighet; schaktmassor; återvinning;

  Sammanfattning : Regardless of the project within the construction industry there is a high probability that the soil needs preparation, this is often done through excavation. The outcome will likely be a large amount of soil, if these masses can’t be used within the project, they will in most cases be transported to a landfill and be classified as waste. LÄS MER

 5. 5. Masshantering vid infrastrukturprojekt : Ökad användbarhet och minskade transportlängder av överskottsmassor

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Paulina Karlsson; Ida Lasses; [2022]
  Nyckelord :Masshantering; överskottsmassor; transporter;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är högst aktuellt i hela samhället. Bygg- och anläggningsbranschen står för en utmaning med att uppehålla en hög byggtakt som bemöter behovet av ny infrastruktur samtidigt som Sveriges miljömål med hänsyn till hållbar utveckling ska uppnås. Idag hanteras massor från schaktarbete inte till sin fulla potential. LÄS MER