Sökning: "depression och aptitlöshet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden depression och aptitlöshet.

 1. 1. Depression är inte en naturlig del av åldrandet - Äldre personers upplevelser av att leva med depression

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ouardia Tabet; Shila Synan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : bakgrund: Deoression är en vanlig psykisk sjukdom bland äldre över 65 år. I Sverige har psykisk ohälsa ökat de senast åren och ses som en av de största folksjukdomarna. Tyvär tas inte på allvar på grund av det kopplas till en naturlig del av åldrande. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitets effekt på depressiva symtom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofie Andersson; Jenny Vestin; [2018]
  Nyckelord :Adults; depression; depressive symptoms; elderly; exercise; literature review; physical activity; Depression; depressiva symtom; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; träning; vuxna; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är cirka 350 miljoner människor i världen drabbade av depression. World Health Organization spår att depression kommer vara det ledande folkhälsoproblemet i världen år 2030. Depressiva symtom utgör grunden för depression och kan vara till exempel sömnstörningar, skuldkänslor samt aptitlöshet. LÄS MER

 3. 3. HIV-positiva patienters erfarenheter av sin hälsorelaterade livskvalité : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Lundebring; Ida Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Experiences; health - related quality of life; HIV; Erfarenheter; HIV; hälsorelaterad livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, HIV,är en obotlig virussjukdom som främst smittar som blodsmitta och sexuell kontaktsmitta. Behandlingen av HIV fokuserar på att bromsa sjukdomens förlopp och förlänga de symtomfria perioderna samt lindra symtom. LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård i hemmet : Anhörigas upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emilia Englesson; Camilla Olsson; [2016]
  Nyckelord :Palliativ vård; Anhörig; Cancer;

  Sammanfattning : Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att ha en närstående som vårdas palliativt för cancer i hemmet. Bakgrund: Palliativ vård är den vård som man tar vid när tillfrisknandet inte är som mål längre, alltså vård i livets slutskede. Den palliativa vården består av fyra hörnstenar där den ena är stöd till anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Malnutrition i särskilda boenden : mat och måltidsmiljö

  Kandidat-uppsats, Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anja Mårtzén Menmark; [2008]
  Nyckelord :innehållsanalys; litteraturstudie; nutritionsbedömning; omvårdnad; undernäring; äldreboende.;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Malnutrition hos äldre beror vanligen på en kombinerad protein- och energibrist ibland orsakad av sjukdom men lika ofta av tugg- och sväljsvårigheter, depression och aptitlöshet. Tillståndet är förenat med ökat lidande, sjuk- och dödlighet. LÄS MER