Sökning: "depressive equivalents"

Hittade 1 uppsats innehållade orden depressive equivalents.

  1. 1. Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Josefin Wennerholm; Nellie Ahlfors; [2021]
    Nyckelord :prenatal period; anxiety; depression; depressive equivalents; relationship satisfaction; self-efficacy; expectations; parenthood; pregnancy; third trimester; Social Sciences;

    Sammanfattning : Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. LÄS MER